مصرف منظم ماست اثری بر سلامتی ندارد

توصیه های رژیمی از دریافت منظم و روزانه فرآورده های لبنی در یک رژیم غذایی سالم حمایت می کند. با وجود این نتایج یک مطالعه که 4000 آزمودنی را در زمینه رابطه بین دریافت منظم ماست و کیفیت زندگی و سلامتی سنجید، نشان داد که هیچ رابطه ای با افزایش و بهبود پارامترهای بدنی و ذهنی ندارد. به طور معمول محققین بر فواید خوردن روزانه ماست تأکید دارند ولی اثر بخشی آن ثابت نشده است. تا پیش از این مطالعه، پژوهش های کمی در زمینه اثرات مفید این ماده غذایی بر سلامتی انجام شده است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی همبستگی بین مصرف روانه ماست با بهبود پارامترهای مغزی و بدنی در جمعیت بزرگسال بود. بدین منظور محققین 4445 آزمودنی را بررسی کردند. این مطالعه به سرپرستی دکترEsther López-García  انجام شد. به بیان نویسنده مسئول؛ " برای اثبات فواید این ماده غذایی نیاز به مطالعات بیشتری است. یافته های حاصل از مطالعه ما نشان داد که در مقایسه با افرادی که عادت به دریافت ماست نداشتند، افرادی که به طور منظم و روزانه ماست می خوردند هیچ بهبودی را در امتیاز بدنی و اجزای کیفیت زندگی نشان ندادند. تنها کمی بهبود در عملکرد ذهنی در این دسته از افراد مشاهده شد که از لحاظ آماری معنادار نبود." محققین پیشنهاد کردند که با وجود تأکید بر مصرف روزانه ماست به دلیل یکی از منابع غنی کلسیم هیچ رابطه ای بین مصرف ماست و کیفیت زندگی وجود ندارد. مقاله مرتبط با این مطالعه در Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics منتشر شد.

منبع:


Esther Lopez-Garcia, Habitual Yogurt Consumption and Health-Related Quality of Life: A Prospective Cohort Study. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 2015
 

نظرات بسته شده است.