مصرف روزانه یک وعده غذا در جمع خانواده مانع از چاقی می شود

افزایش میزان چاقی در نوجوانان و احتمال انتقال آن به دوران بزرگسالی منجر به بررسی اقدامات پیشگیرانه متعددی شده است. پیشنهاد شده است که خوردن وعده های غذایی در جمع خانواده که احتمالاً شامل میوه، سبزیجات، کلسیم و غلات کامل نیز می باشد، می تواند در برابر چاقی اثرات محافظتی داشته باشد.
در مطالعه اخیر که در مجله طب کودکان به چاپ رسیده است، محققین تکرر وعده های غذایی مصرف شده در جمع خانواده در طی دوران نوجوانی را با میزان چاقی و اضافه وزن طی بزرگسالی مورد مطالعه قرار دادند.
برای این پژوهش، محققین از اطلاعات 10 ساله برای بررسی متغیرهای مرتبط با وزن (از جمله دریافت رژیمی، فعالیت بدنی، رفتارهای کنترل وزن) در میان نوجوانان استفاده کردند. پرسش ها با هدف ارزیابی تعداد وعده های مصرفی در جمع خانواده و شاخص توده بدنی پرسیده می شد. تعیین فاکتورهای قابل اصلاح در محیط منزل مثل تعداد وعده های مصرف شده در جمع خانواده که می تواند از بروز چاقی یا اضافه وزن در بزرگسالی جلوگیری کند، اهمیت بسزایی دارد.
حدود 51% افراد دارای اضافه وزن و 22% مبتلا به چاقی بودند. در میان نوجوانانی که هیچ وعده ای را در جمع خانواده مصرف نمی کردند، پس از پیگیری 10 ساله، 60% مبتلا به اضافه وزن و 29% مبتلا به چاقی شدند. به طور کلی، در طی نوجوانی هر سطحی از تکرر وعده های مصرفی در جمع خانواده حتی 2-1 وعده در هفته هم به طور معنی داری با کاهش خطر اضافه وزن و چاقی در بزرگسالی همراه بود. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که غذا خوردن در جمع خانواده اثرات بسیاری بر پیشگیری از چاقی در میان بزرگسالان سیاهپوست نسبت به بزرگسالان سفید پوست دارد. با این حال، اثر غذا خوردن در جمع خانواده بر نوجوانان در تمام نژادها و قومیت ها دیده می شود.
غذا خوردن در جمع خانواده اثرات محافظتی در برابر اضافه وزن و چاقی دارد، چرا که در کنار هم بودن برای صرف وعده غذایی فرصتی برای برقراری ارتباط عاطفی در بین اعضای خانواده فراهم می کند، احتمالاً غذاها سالم تر است و نوجوانان از رفتارهای سالم والدین خود الگو برداری می کنند. لذا آگاه کردن والدین از این منظر که مصرف حداقل 2-1 وعده غذایی در هفته در جمع خانواده می تواند از بروز اضافه وزن و چاقی در کودکان پیشگیری نماید، اهمیت بسیاری دارد.
نکته عملی: کودکان خود را حداقل 2-1 وعده غذایی با جمع خانواده همراه نمایید تا خطر بروز اضافه وزن و چاقی آنان در بزرگسالی کمتر شود.

منبع:


Jerica M. et al. The Protective Role of Family Meals for Youth Obesity: 10-Year Longitudinal Associations. The Journal of Pediatrics, 2014
 

نظرات بسته شده است.