مصرف الکل و افزایش ابتلا به سرطان پستان

در حاضر همبستگی بین مصرف الکل و ابتلا به سرطان پستان توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. در این راستا، یافته های حاصل از بررسی بیش از 300000 زن نشان داد که دریافت الکل موجب افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان می شود، به بیان دقیق تر، به ازای نوشیدن روزانه 10 گرم شراب خطر ابتلا به سرطان پستان 4درصد افزایش می یابد. این مطالعه بر روی زنان در دامنه سنی 35 تا 70 سال انجام شد و 5 دانشگاه اسپانیایی در این مطالعه گسترده شرکت کردند. یافته های این مطالعه نتایج مطالعات پییشین در زمینه همبستگی بین دریافت الکل و خطر ابتلا به سرطان پستان را تأیید کرد. در طول مدت زمان 11 سال پیگیری در این مطالعه، 11576 زن مبتلا به سرطان پستان شناسایی شد. علاوه براین،  محققین این مطالعه دریافتند که تعداد سال های استفاده نیز در این زمینه نقش مهمی دارد. هر چقدر تعداد سال های نوشیدن الکل در زنان بیشتر باشد خطر ابتلا به سرطان پستان در آن ها نیز افزایش می یابد. به ویژه در شرایطی که شروع نوشیدن الکل از قبل از باولین بارداری آغاز شود. به بیان محققین این پژوهش؛ " دریافت و نوشیدن الکل یک عامل خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان است باوجود این می توان آن را از طریق اصلاح سبک زندگی کنترل کرد. در واقع این خود زنان هستند که تصمیم به کنترل این عامل بیماری زا  می گیرند." یافته های حاصل از این مطالعه در International Journal of Cancer منتشر شد.

منبع:


Isabelle Romieu, Alcohol intake and breast cancer in the European prospective investigation into cancer and nutrition. International Journal of Cancer, 2015
 

نظرات بسته شده است.