مرگ ومیر در نوزادان پسر بیشتر است

نتایج یک مطالعه گسترده در دانشگاه Exeter نشان داد که احتمال مرگ و میر و مرده زایی در نوزادان پسر بیشتر از دختر است. این مطالعه بیش از 30 میلیون تولد را بررسی کرد و دریافت که خطر مرگ و میر در نوزادان پسر 10 درصد بیشتر است. این میزان با کاهش 100000 نفر از جمعیت مردان در هر سال برابر است. این نتایج می تواند به توضیح علت بارداری های ناموفق کمک کند. حدود 4/1 مرده زایی ها بدون دلیل است. باید خاطر نشان شود که بسیاری از آن ها به دلیل اختلالات جفت رخ می دهد با وجود این روشن نیست که چرا این عدم تعادل و اختلال رخ می دهد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ دکترDr Fiona Mathews  ، " ناهماهنگی بین تولد نوزادان پسر و دختر تکان دهنده است. مرده زایی یک رویداد شایع است، حتی در کشورهای ثروتمند با درجه بالای سیستم بهداشتی و مراقبتی: روزانه 11 کودک در ایالات متحده مرده به دنیا می آید. این که چرا نوزادان پسر در معرض بالای خطر مرگ ومیر قرار دارند، اولین قدم به سمت راهبردهای پیشگیری از قبیل مدیریت ویژه وابسته به جنسیت در بارداری های پر خطر می باشد." با وجود این که مدارک نشان می دهند که احتمال تولد نوزاد مرده پسر در کشورهای پردرآمد پایین تر از کم درآمد است، با وجود این در این مطالعه نشان داده شد که مرده زایی در کشورهای پردرآمد و کم درآمد تفاوت معناداری ندارد. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله  BMC Medicineمنتشر شد.  

منبع:
 


Fiona Mathews. Elevated risk of stillbirth in males: systematic review and meta-analysis of more than 30 million births. BMC Medicine, 2014.
 

نظرات بسته شده است.