ماهی های چرب به اثر داروهای ضدافسردگی کمک می کنند

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که تغییر متابولیسم اسیدهای چرب و تنظیم آن ها توسط کورتیزول با پاسخ به درمان بیماران مبتلا به اختلالات افسردگی حاد ارتباط دارد. به طور کلی، افزایش دریافت ماهی های چرب موجب بهبود پاسخ این دسته از بیماران به دارو درمانی می گردد. این مطالعه بر روی 121 بیمار مبتلا به اختلالات حاد افسردگی انجام شد. در این مطالعه گزارش شد که این دسته از بیماران دارای مقادیر زیاد اسید آراشیدونیک در خون شان هستند، به علاوه پراکسیداسیون و غیر اشباع سازی اسیدهای چرب در این دسته از بیماران بالاتر از افراد سالم بود. به بیان دقیق تر، یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که در بین گروه مبتلا به اختلالات حاد افسردگی مقادیر اسید آراشیدونیک و ایکوزاپنتانوئیک اسید و هم چنین دوکوزا هگزانوئیک اسید در حد معناداری کمتر بود. با وجو این، این مشاهدات بر اثر دریافت ماهی های چرب تعدیل شد. آزمودنی های گروه مبتلا به اختلالات حاد افسردگی که در شروع مطالعه ماهی های چرب خورده بودند، پاسخ دارویی بهتری ( 75 درصد) در مقایسه با گروه بیماری که ماهی های چرب دریافت نکرده بودند ( 23 درصد) داشتند. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند که می توان مقادیر اسید آراشیدونیک اسید را به عنوان شاخصی برای پاسخ گویی به درمان در این دسته از بیماران مورد توجه قرار داد. مقاله مرتبط با این مطالعه در بیست و هفتمین کنگره نوروسایکوفارماکولوژی دانشگاه های اروپا ارایه شد.

نظرات بسته شده است.