مالتیپل اسکلروزیس: دوران شیردهی روند بیماری را کند می کند

یافته های حاصل از یک مطالعه گسترده نشان داد؛ روند پیشرفت بیماری در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (M.S) که نوزدان خود را به مدت 2 سال شیر می دهند در مقایسه با زنانی که دوران شیردهی آن ها یکسال یا کمتر است، به طور معناداری کند می شود. از سوی دیگر یافته های این مطالعه نشان داد که در هنگام شروع تغذیه کمکی نوزاد و برگشت قاعدگی روند بیماری تسریع شد. در مجموع، یافته های این مطالعه پیشنهاد می کند که شیردادن یک درمان با اثربخشی متوسط در زمینه این بیماری است که دوران آن محدود است. به بیان دکترKerstin Hellwig نویسنده مسئول این مقاله؛ " دوران شیردهی در زنان مبتلا به M.S نیاز به حمایت گسترده دارد." محققین در این مطالعه داده های حاصل از 201 آزمودنی زن را در طول دوره زمانی سال 2008 تا 2012  بررسی کردند. آزمودنی ها پس از زایمان به مدت یک سال پیگیری شده بودند. برای هر آزمودنی داده های مربوط به پیشینه دوران شیردهی به همراه اطلاعات مربوط به شروع تغذیه کمکی بررسی شد. در حدود 90 درصد از زنان این مطالعه پیش از بارداری تحت درمان های ویژه قرار داشتند. عود علایم در پیش از بارداری آزمودنی ها بسیار کاهش یافته بود. محققین بر اساس دوران شیردهی آزمودنی ها را به 3 دسته تقسیم کردند. از تعداد کل آزمودنی ها 7/59 درصد از آن ها به طور کامل به نوزاد خود شیر دادند، و در طول این دوران برگشت علایم نیز در آن ها کمتر بود. بر اساس گزارش محققین؛  مقاله مرتبط با این مطالعه در مجلهJAMA Neurology  منتشر شد.  

منبع:


JAMA Neurology. Published online August 31, 2015
 

نظرات بسته شده است.