لبنیات برای سلامت سوخت وسازی مفیدند

محققین کانادایی مطالعه ای را با هدف ارزیابی اثرات مفید مصرف لبنیات بر سلامت سوخت و سازی انجام دادند. در مطالعات نشان داده شده است که محصولات لبنی حاوی کلسیم و مواد معدنی هستند که برای سلامت استخوان ها مفید است. با وجود این محققین در این مطالعه نشان دادند که مصرف محصولات لبنی می تواند برای سلامت سوخت و سازی مفید باشد، بنابراین می تواند موجب کاهش بروز بیماری های سوخت و سازی مثل دیابت نوع 2 شود. محصولات لبنی بخشی از یک رژیم غذایی سالم را تشکیل می دهند و بر اساس توصیه های موجود در این زمینه، لازم است تا مصرف روزانه 2 تا 4 سهم از محصولات لبنی مثل شیر، ماست، پنیر و کره و خامه در رژیک غذایی در نظر گرفته شود. هدف از مطالعه ی حاضر ارزیابی رابطه ی بین دریافت فرآورده های لبنی و عوامل خطر سوخت و سازی مثل وضعیت آنتروپومتریک، گلوکز پلاسما، پروفایل لیپیدی پلاسما، نشانگرهای التهابی و فشار خون در جمعیت سالم بود. بدین منظور محققین 233 آزمودنی ( 105 مرد و 128 زن) را که شرایط ورود به مطالعه ( پروفایل سوخت و سازی سالم ) را داشتند، انتخاب کردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که مقادیر اسید چرب پالمیتولئیک  ( شاخص دریافت محصولات لبنی) در پلاسمای خون آزمودنی ها با فشار خون و وزن بدن آزمودنی ها رابطه داشت. به بیان دیگر دریافت محصولات لبنی با کاهش فشار خون و گلوکز پلاسما ارتباط معناداری را نشان داد. مقاله ی مرتبط با این پژوهش در مجله ی Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism منتشر شد. 
منبع:
Marine S. Da Silva, et al. Associations between dairy intake and metabolic risk parameters in a healthy French-Canadian population. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2014
 

نظرات بسته شده است.