قابل با این پروتئین، آلزایمر شناسایی است!

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که می توان از طریق یک پروتئین عصبی که در بیماری آلزایمر و حتی در خون قابل شناسایی است، 10 سال پیش از ظهور علایم بالینی آلزایمر بروز آن را پیش بینی کرد. این پروتئین Insulin Receptor Substrate-1 (IRS-1) است. این پروتیئن نقش مهمی را در پیام رسانی انسولین در مغز ایفا می کند. مقاومت به انسولین در مغز در بیماری آلزایمر، حتی در غیاب مقاومت محیطی به انسولین رخ می دهد. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند که اختلال در فسفریله شدن IRS-1 در عصب مشتق شده از اکزوزوم های خونی ممکن است یک علامت زیستی مقاومت به انسولین مغز در بیماری آلزایمر باشد. محققین در این مطالعه مقطعی مقادیر IRS-1 و جایگاه فسفریله شدن در عصب مشتق شده از اکزوزوم های خونی را در 48 بیمار مبتلا به آلزایمر و غیر دیابتی، 20 آزمودنی سالمند بدون هیچ علایم اختلال عملکرد شناختی، 16 آزمودنی مبتلا به زوال عقلی و 84 آزمودنی طبیعی بررسی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل ها ی آماری مطالعه نشان داد که مقادیر این پروتئین در گروه های مختلف تفاوت معناداری دارد. مقادیر پروتئین در افرادی که به بیماری آلزایمر مبتلا بودند بیشتر از سایر گروه ها بود.  با سنجش این پروتئین در خون بیماران قادریم قبل از ظهور بیماری و علایم بالینی بروز آن را شناسایی کنیم و از ابتا به آن پیشگیری کنیم.

 

منبع:

Society for Neuroscience 2014 Annual Meeting: Poster 197.03. Presented November 16, 2014

 

نظرات بسته شده است.