فیبر رژیمی و بهبود فلور میکروبی روده

اصطلاح فلور میکروبی طبیعی روده به گروهی از میکروارگانیسم ها گفته می شود که به طور طبیعی در دستگاه گوارش تمام افراد سالم ساکن هستند. شناخته شده ترین عملکرد این میکروارگانیسم ها محافظت از دستگاه گوارش در برابر میکروب های بیماریزا و هم چنین سنتز برخی ویتامین ها می باشد.

البته این فلور طبیعی روده فعالیت های متابولیکی پیچیده فراوانی داشته و به طور مشخص بر سلامتی انسان تاثیر مثبت دارد، به طوریکه مطالعات قبلی نشان داده اند فلور میکروبی بدن افراد چاق با لاغر متفاوت است و کاهش وزن در افراد چاق می تواند به بهبود فلورمیکروبی طبیعی در دستگاه گوارش این افراد منجر شود. اخیرا نتایج یک مطالعه نشان داده است که دریافت فیبر در رژیم غذایی تاثیرات مثبتی بر فلور میکروبی دستگاه گوارش خواهد داشت.

این مطالعه که با هدف مقایسه اثر رژیم های غذایی پرفیبر (گیاهی) با رژیم غذایی معمولی بر فلور میکروبی دستگاه گوارش انسان انجام شده است، در European Journal of Clinical Nutritionبه چاپ رسیده است. در این مطالعه 144 فرد گیاه خوار(vegetarians) و 105 گیاه خوار مطلق (vegans) و تعداد مساوی نمونه شاهد دارای رژیم غذایی معمولی، شرکت داشتند. نمونه های مدفوع این افراد مورد آزمایش قرار داده شد.

نتایج بررسی نشان داد تعداد کل باکتری ها در همه گروه ها یکسان بود، اما تعداد اشیرشیاکلی و و انتروباکتریاسه در گروه گیاه خواران مطلق و بعد از آن گروه گیاهخواران  کمتر بود. این دو گروه نسبت به گروه کنترل،  PHمدفوع پایینتری داشتند. محققین گزارش کردند که فیبر و محتوای کربوهیدرات رژیم غذایی به کاهش  PHمدفوع منجر می شود که این شرایط اسیدی رشد باکتری های بیماری زای E.coli  و انتروباکتریاسه را مهار می کند. این باکتری ها برای رشد مطلوب  به PHبالاتر از 5/6 نیاز دارند. هم چنین رژیم غذایی پرفیبر رشد و فعالیت باکتری های مفیدی مثل بیفیدوباکتر و لاکتوباسیل را تحریک می کند.

نکته عملی:با توجه به اینکه انتخاب رژیم غذایی پرفیبر به بهبود فلور میکروبی روده ، با کاهش سطوح باکتری های پاتوژنیک منجر می شود، توصیه می شود  یک رژیم غذایی پرفیبر شامل میوه و سبزیجات تازه و غلات کامل داشته و در مصرف گوشت تعادل را رعایت نمایید.

منبع: European Journal of Clinical Nutrition (2012) 66, 53–60

 

نظرات بسته شده است.