فواید ورزش های هوازی برای مغز

عملکرد شناختی مغز با فعالیت های هوازی بهبود می یابد اما این موضوع در افرادی که پیش از تولد با سطح بالای جیوه مواجهه داشته اند دیده نمی شود. معمولاً مواجهه با جیوه در دوران بارداری بخاطر مصرف بالای ماهی های حاوی این فلز توسط مادر رخ می دهد و سبب می شود فرآیندهای شناختی در مغز کندتر شده و فواید ورزش های هوازی بر حافظه کوتاه مدت کمرنگ تر شود.
جیوه از آلودگی های صنعتی و هوا ناشی می شود که وارد آب شده و در بدن ماهی به صورت متیل جیوه تجمع می یابد. بنظر می رسد مواجهه با این فلز در دوران بارداری اثرات سمی بر تکامل مغز و سیستم عصبی جنین بر جای می گذارد و توانایی رشد بافت های عصبی را در پاسخ به فعالیت های هوازی کمتر می کند.
برای بررسی این موضوع، مطالعه ای با شرکت 1022 نفر طراحی شد. در این مطالعه میزان VO2 max (یعنی حداکثر میزان اکسیژن مصرفی) افراد طی فعالیت هوازی سنجیده شد و تست هایی برای بررسی اعمال شناختی افراد صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد هرچه امتیاز VO2 max بالاتر باشد عملکرد شناختی نیز بهتر است.
شرکت کنندگانی که سطح جیوه در خون مادران آن ها در زمان بارداری از 35 میلیگرم در لیتر کمتر بوده، کارایی شناختی بیشتری داشتند. اما در سایر افراد عملکرد شناختی با افزایش VO2 max بهبود نیافت.
نکته عملی: مادران باردار بایستی از مصرف ماهی های حاوی جیوه پرهیز کنند تا تکامل عصبی جنین بدرستی انجام شود.
منبع:


Youssef Oulhot et al. "Aerobic Fitness and Neurocognitive Function Scores in Young Faroese Adults and Potential Modification by Prenatal Methylmercury Exposure". Environmental Health Perspectives, 2016
 

نظرات بسته شده است.