فواید فعالیت های ورزشی هوازی در کودکان

اثرات مفید فعالیت های ورزشی هوازی در کودکان شناخته است. مطالعه ای در International Journal of Environmental Research and Public Health به چاپ رسیده است که یکی دیگر از اثرات مفید این قبیل فعالیت های ورزشی را در بر فشار خون، ضربان قلب و خلق و خوی کودکان تأیید می کند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر فعالیت ورزشی بر روی دوچرخه ثابت با شدت متوسط بر فشار خون، ضربان قلب و خلق و خوی کودکان دبستانی در شرایطی بود که آن ها فیلم طبیعت و مناظر سبز را می دیدند.
بدین منظور، 14 کودک ( 7 پسر، 7 دختر) با میانگین سنی 10 سال انتخاب شدند. آزمودنی ها به دو گروه تقسیم شدند و 15 دقیقه فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط را بر روی دوچرخه کارسنج انجام دادند. یک گروه از آزمودنی ها در زمان دوچرخه سواری فیلی از طبیعت و مناظر سبز را مشاهده کردند و در گروه دیگر آزمودنی ها هیچ تصاویر محرکی را مشاهده نکردند. مقادیر فشار خون، ضربان قلب و وضعیت خلقو خویی آزمودنی ها در هنگام فعالیت ورزشی، بلافاصله پس از آن و 15 دقیقه بعد از فعالیت ورزشی سنجیده شد.
یافته های حاصل از تجریه و تحلیل های آماری و همچنین نتایج تست تعقیبی بانفرونی ارزش های معناداری را برای فشار خون پس از 15 دقیقه از فعالیت ورزشی هوازی نشان داد ( 05/0 <p). بدین معنا که فشار خون کودکان در گروهی که همزمان با تصاویر منظر طبیعی به فعالیت ورزشی می پرداختند به طور معناداری در 15 دقیقه از فعالیت ورزشی کمتر از گروهی بود که در هنگام فعالیت ورزشی تصاویر را مشاهده نکردند. ضربان قلب بلافاصله پس از فعالیت ورزشی، در گروهی که  مناظر طبیعی را مشاهده نکردند به طور معناداری بیشتر از گروهی بود که مناظر را مشاهده کردند. شاخص وضعیت خستگی ( خلق و خو) نیز در آزمودنی هایی که مناظر را مشاهده نکردند به طور معناداری بالاتر بود. تفاوت جنسیتی در هر دو گروه اثری بر نتایج نداشت.
محققین بر اساس یافته های حاصل از مطالعه به این نتیجه رسیدند که فعالیت ورزشی کدکان در فضای آزاد و دردامن طبیعت بسیار مؤثرتر از همان فعالیت ورزشی ( نوع، شدت و مدت مشابه) در فضای بسته است. محققین فعالیت ورزشی در این شرایط را "فعالیت ورزشی سبز" نامیدند.
نکته عملی: شرایط پرداختن به فعالیت ورزشی هر چقدر به محیط طبیعی نزدیک باشد، اثر بخشی بیشتری را بر سلامتی خواهد داشت. نتایج مطالعه حاضر اثرات پرداختن به فعالیت ورزشی در هوای آزاد را در کودکان ارزیابی نموده است، با وجود این به نظر می رسد که این شرایط در تمام سنین صدق کند.

منبع:

Michael Duncan, et al. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2014
 

نظرات بسته شده است.