فعالیت ورزشی و بهبود بیماری کبد چرب غیر الکلی

بیماری کبد چرب غیر الکلی یکی از شایع ترین بیماری های کبدی در جوامع غربی است. نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که فعالیت ورزشی، بدون در نظر گرفتن تناوب و شدت در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی فوایدی را در بر دارد. بیماری کبد چرب غیر الکلی تظاهر کبدی سندرم سوخت وسازی است که با چاقی و دیابت همراه است. هیچ داروی برای بیماری کبد چرب غیر الکلی مورد تأیید نیست. با وجود این مداخلات در سبک زندگی مثل رژیم غذایی، فعالیت ورزشی و در نتیجه کاهش وزن ناشی از آن ها اثر زیادی در بهبود روند بیماری دارد. کاهش وزن یکی از راهبردهای اساسی در مدیریت بیماری کبد چرب غیر الکلی در افراد چاق و دارای اضافه وزن می باشد. برنامه های تمرینی شامل هردو نوع تمرینات مقاومتی و هوازی چربی کبدی و همچنین چربی احشایی را کاهش می دهند. با وجود این، مقدار و شدت فعالیت ورزشی هوازی مورد نیاز برای بهبود بیماری کبد چرب غیر الکلی مشخص نشده است. در این مطالعه محققین اثرات فعالیت ورزشی هوازی شدید را در بهبود چربی کبدی و احشایی افراد دارای اضافه وزن و چاق که زندگی غیر فعال داشتند را ارزیابی کردند. بدین منظور، 48 آزمودنی به 4 گروه 12 نفری : فعالیت ورزشی هوازی با شدت کم تا متوسط و حجم زیاد،  فعالیت ورزشی هوازی با شدت زیاد و حجم کم، فعالیت ورزشی با شدت کم تا متوسط و حجم کم و دارونما تقسیم شدند. آزمودنی ها به مدت 8 هفته ارزیابی شدند. یافته ها نشان داد که هر سه گروه ورزشی اثرات معناداری در کاهش چربی های کبدی داشتند. مقاله مرتبط با این مطالعه در Journal of Hepatology  منتشر شد.

منبع:


Shelley Keating; et al. Effect of aerobic exercise training dose on liver fat and visceral adiposity. Journal of Hepatology, 2015
 

نظرات بسته شده است.