فعالیت ورزشی هوازی و بهبود عملکرد مغز

فواید فیزیکی ورزش منظم و فعال بودن ، به خصوص در زمان پیری، به خوبی مستند شده است. با این حال، به نظر می رسد که منفعت ناشی از فعالیت ورزشی  بر کل بدن و از جمله مغز بیشتر است. با پیشرفت سن انتظار مقدار مشخصی از زوال ذهنی وجود دارد. با این حال،  به نظر می رسد که مفاهیم شناختی از قبیل توجه شناختی، عملکرد حافظه تحت تأثیر فعالیت ورزشی قرار گیرد. نتایج بسیاری از مطالعات نشان داده اند که افرادی که از لحاظ آمادگی جسمانی در شرایط مناسبی قرار دارند در مقایسه با افراد غیر آماده با شرایط یکسان، ضریب آزمون ذهنی بیشتری نیز دارند. مطالعات نشان داده اند که افراد درگیر در فعالیت های ورزشی هوازی ضریب آزمون ذهنی بیشتری در مقایسه با افرادی داشتند که در فعالیت های کششی درگیر شده بودند. به طور کلی حجم اطلاعات پردازش شده و عملکرد حافظه در افرادی که به فعالیت ورزشی هوازی می پرداختند بیشتر گزارش شد. با وجود این، نتایج مذکور در نوجوانان و افراد جوان مورد تأیید قرار نگرفت، این موضوع به این معنی نیست که افراد جوان از فعالیت های ورزشی هوازی سود نمی برند بلکه به این معنااست که فعالیت هوازی بر تمام مناطق ذهنی افراد جوانتر تأثیر نمی گذارد، به دلیل این که هنوز در حال تکامل اولیه می باشند.
در افراد مسن نشان داده شد که فعالیت ورزشی می تواند موجب پیشرفت فعالیت ها و کارهایی شود که با افزایش سن کیفیت خود را از دست می دهند، مثل رانندگی، و در کل فعالیت هایی که افزایش سن یک عامل محدود کننده در آن ها به شمار می رود. بنابراین، فعالیت ورزشی هوازی می تواند یک ابزاری برای بهبود عملکرد شناختی افراد مسن محسوب شود.

منبع:

: Hayley Guiney, Liana Machado. Benefits of regular aerobic exercise for executive functioning in healthy populations. Psychonomic Bulletin & Review, 2012

نظرات بسته شده است.