فعالیت ورزشی شنا و اثر بر توده ی استخوانی

فعالیت ورزشی شنا یکی از محبوب ترین رشته های ورزشی بین عموم مردم است و فواید قلبی و عروقی آن مورد تأیید قرار دارد. با وجود این، ویژگی هایپوگراویتی آن (کمی جاذبه ی زمین) مسبب نگرانی هایی در زمینه ی اثرات منفی بر توده ی استخوانی شده است.
 اثرات مثبت فعالیت ورزشی بر توده ی استخوانی ناشی از اضافه بار تحمیل شده بر استخوان است. توده ی استخوانی در انتهای دهه ی دوم زندگی به اوج خود می رسد، بر این اساس محققین مطالعه ای را باهدف تعیین اثر تمرینات ورزشی شنا بر دانسیته ی استخوانی زنان در سن پیش از یائسگی انجام دادند.
بدین منظور محققین اطلاعات لازم در مورد توده ی استخوانی و پیشینه ی فعالیت ورزشی 87 زن در دامنه ی سنی 8/43 – 4/40 ( 43 زن شناگر و 44 زن غیرفعال) را جمع آوری کردند. دو گروه، از لحاظ توده ی عضلانی، توده ی چربی، قد و وزن بدن همگن شدند. هیچ یک از آزمودنی ها سابقه ی بیماری یا هر گونه درمان اثرگذار بر استخوان نداشتند. با استفاده از جذب سنجی انرژی دوگانه تراکم استخوانی آزمودنی ها در دو گروه ارزیابی شد. اطلاعات لازم در زمینه ی پیشینه ی فعالیت ورزشی، فعالیت های ورزشی اخیر و دریافت مکمل کلسیم از طریق پرسشنامه جمع آوری شد.
 یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که آزمودنی های گروه شنا به طور متوسط بیش از 2 ساعت در هفته و به مدت 5 سال به فعالیت ورزشی شنا می پرداختند. در مقابل آزمودنی های گروه کنترل به طور منظم به فعالیت ورزشی شنا نمی پرداختند. هیچ تفاوت معناداری از لحاظ توده ی استخوانی بین دو گروه کنترل و شنا مشاهده نشد.
بر اساس یافته هی حاصل از این مطالعه محققین نتیجه گرفتند که پرداختن به فعالیت ورزشی شنا در طولانی مدت اثر مضری بر توده ی استخوانی ندارد.
در مجموع، دانسیته ی استخوانی ورزشکاران شناگر در مقایسه با ورزشکاران سایر رشته  ها کمتر است. مطالعات مشابه در این زمینه نشان دادند که توده ی استخوانی شناگران مشابه گروه کنترل است. با وجود این، نوسازی استخوانی (Turnover) در شناگران بیشتر از افراد گروه کنترل است و همین امر موجب مقاومت در برابر شکستگی و برخورداری از استخوان های قوی تر در آن ها می گردد.
منبع:


 Eur J Appl Physiol, 2012, 112(9): 3217-25.
 

نظرات بسته شده است.