فعالیت ورزشی سبک و کاهش تری گلیسیرید بعد از غذا

بر اساس نتایج یک مطالعه نشان داده شد که فعالیت ورزشی سبک مانند پیاده روی سریع در ترکیب با فعالیت ورزشی مقاومتی می تواند موجب کاهش میزان تری گلیسیرید پس از صرف غذا شود. در این مطالعه به طور دقیق گزارش شد که فعالیت ورزشی ترکیبی (پیاده روی + فعالیت ورزشی مقاومتی) می تواند به میزان 72 درصد تر ی گلیسیرید پس از صرف غذا را کاهش دهد. در مقابل فعالیت ورزشی مقاومتی و پیاده روی سریع قبل از صرف غذا، میزان تری گلیسیرید سرمی را در حدود 25 درصد کاهش می دهد. مطالعه ی مذکور بر روی 6 مرد و 4 زن سالم انجام شد. در روز پژوهش آزمودنی های مرد یک غذای شامل 8/52 درصد کربوهیدرات، 6/9 درصد پروتئین و 8/37 درصد چربی دریافت کردند، در حالی که زنان غذایی شامل 3/50 درصد کربوهیدرات، 1/39 درصد چربی و 6/10 درصد پروتئین دریافت کردند. پژوهش شامل سه روز ی در پی بود؛ یک روز مصرف غذا بدون فعالیت، در روز دوم پرداختن به فعالیت ورزشی ترکیبی قبل از صرف غذا و در روز دیگر پرداختن به فعالیت ورزشی پس از صرف غذا. در روزی که آزمودنی ها پس از صرف غذا به فعالیت پرداختند میزان تری گلیسیرید سرمی شان نسبت به روزی که فعالیت ورزشی نداشتند کاهش پیدا کرد. علاوه بر این در روزی که آزمودنی ها قبل از صرف غذا نیز به فعالیت ورزشی پرداختند نسبت به روز استراحت میزان تری گلیسیرید سرم کاهش یافت. با وجود این زمانی که نتایج دو روز ورزشی با یکدیگر مقایسه شدند کاهش تری گلیسیرید سرمی در روزی که پس از صرف غذا به فعالیت ورزشی پرداخته شد بیشتر گزارش شد.

منبع:

Yamauchi H, et al. Combined light exercise after meal intake suppresses postprandial serum triglycerides. Med Sci Sports Exerc 2013

نظرات بسته شده است.