فشار خون: کم درمانی و بیش درمانی – هردو- عواقب دارد

شعار درمانی برای فشار خون بالا با عناوین مختلف خوب است، با این وجود، این هدف می تواند برخی از افراد را در معرض ابتلا به نارسایی کلیوی و مرگ قرار دهد. یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که بهتر است محدوده ی نرمال و طبیعی به عنوان یک هدف ایده آل مشخص شود تا خطرات بیش درمانی در برخی از بیماران روشن شود. در این پژوهش، 400000 بیمار  از سال 2006 تا 2010 بررسی شدند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های  آماری نشان داد: احتمال ابتلا به نارسایی کلیوی و مرگ در بیماران با فشار خون سیستولیک بین 130 و 139 و دیاستولیک بین 60 تا 79 کم است. احتمال ابتلا به نارسایی کلیوی و مرگ در بیمارانی که فشار خون آن ها کمتر و بیشتر از این محدوده است، زیاد است. به بیان دقیق تر، بروز مرگ و میر در بیمارانی که فشار خون آن ها در دامنه ی 120 و 129 ( محدوده ی قابل قبول) بود، 10 درصد بیشتر از بیمارانی گزارش شد که فشار خون شان بین 130 و 139 بود، و احتمال مرگ ومیر و نارسایی کلیوی در بیمارانی که فشار خون آن ها 140 تا 149 بود، 40 درصد بیشتر از بیمارانی گزارش شد که فشار خون آن ها 130 تا 139 بود. به بیان نویسنده ی مسئول این مقاله؛  " نیاز است تا متخصصین یک الگوی فردی برای درمان هر شخص داشته باشند، تا هم هزینه های فردی و سیستم مراقبت سلامت- هر دو- کاهش یابد." مقاله مرتبط با این مطالعه در  Journal of the American College of Cardiologyمنتشر شد. 
 
منبع:
John J. Sim, et al. Impact of Achieved Blood Pressures on Mortality Risk and End-Stage Renal Disease Among a Large, Diverse Hypertension Population. Journal of the American College of Cardiology, 2014
 

نظرات بسته شده است.