فشار خون دیاستولی پائین و آتروفی مغزی

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که فشار خون دیاستولی پایین در بیماران عروقی می تواند موجب آتروفی مغزی گردد، در حالی که کاهش کلی فشار خون ( فشار خون سیستولی و دیاستولی) در بیمارانی که فشارخون بالایی داشتند با آتروفی کمتری همراه بود. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که فشار خون بالا و پایین- هر دو- می تواند در اتیولوژی آتروفی مغزی دخیل باشند. فشار خون بالا در دوران میانسالی در مقایسه به دوران سالمندی با آتروفی مغزی بیشتری همراه است، در حالی که مطالعات در افراد سالمند بین کاهش فشار خون و آتروفی مغزی بیشتر نیز همبستگی نشان دادند. با وجود این مدارک در این زمینه محدود است، و هنوز ارتباط بین فشار خون و آتروفی مغزی در بیماران عروقی روشن نیست. دکتر هاداسا و همکارانش در دانشگاه پزشکی اوترِچ نیوزلند به منظور ارزیابی ارتباط بین فشار خون پایه و تغییر در فشار خون و گسترش آتروفی مغزی، 663 بیمار (میانگین سنی 57 سال؛ 81 درصد مرد) را مورد بررسی قرار دادند. آزمودنی ها در این مطالعه به بیماری عروق کرونری، عروق مغزی، عروق محیطی یا بیماری نارسایی عروق آئورت شکمی مبتلا بودند. بر اساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داده شد، بیماران با فشار خون دیاستولی پایین یا فشار خون میانگین پایین با گسترش آتروفی بیشتری در ناحیه ی زیر قشری ( ناحیه ای در زیر قشر مغز) دارند. در بیماران با فشار خون بالا ( فشار خون دیاستولی، فشار خون میانگین و یا فشارخون سیستولی) نیز میزان آتروفی مغزی بیشتر از بیمارانی است که فشار خون کمتری دارند. بنابراین کاهش فشار خون در بیمارانی که به پرفشاری خون مبتلا هستند می تواند برای پیشگیری از بروز آتروفی مغزی مفید باشد، با وجود این کاهش فشار خون در بیمارانی که معمولاً فشار خون کمی دارند نیز به نظر مهم است به دلیل این که می تواند با آتروفی مغزی همراه باشد.

منبع:

Hadassa M. Jochemsen et al. Blood Pressure and Progression of Brain AtrophyThe SMART-MR StudyBlood Pressure and Progression of Brain Atrophy. JAMA Neurology, 2013.

نظرات بسته شده است.