عضله سازی درفعالیت ورزشی مقاومتی: پروتئین سویا یا وِی؟

استفاده از مکمل های ورزشی رو به افزایش است. امروزه ورزشکاران در پی کشف ماده ای هستند که برگ برنده ی آن ها باشد. یک گروه از محققین مطالعه ای را با هدف ارزیابی اثر مکمل یاری سویا و پروتئین وِی بر میزان تستوسترون، ‌گلوبولین متصل شونده به هورمون های جنسی و پاسخ هورمون کورتیزول پس از یک وهله فعالیت ورزشی مقاومتی انجام دادند. بسیاری از ورزشکاران مقاومتی برای افزایش مقادیر استروژن و در نتیجه افزایش توده و قدرت عضلانی خود اقدام به خوردن پروتئین سویا می کنند. به همین دلیل محققین سعی کردند در این مطالعه به ارزیابی اثر دو پروتئین وِی و سویا بر مقادیر هورمون های آنابولیکی و کاتابولیکی بپردازند،‌پس از یک وهله فعالیت ورزشی مقاومتی سنگین در ورزشکاران نخبه مرد پرداختند. بدین منظور 10 ورزشکار مرد با حدود سنی 20سال به سه گروه مکمل تقسیم شدند:‌1)‌پروتئین وِی 2) پروتئین سویا یا 3) گروه کنترل. آزمودنی ها در طول دوره ی پژوهش هیچ مکمل غذایی و رژیمی مصرف نکردند. در طول 14 روز آزمودنی ها در حدود 20 گرم از مکمل ها را خوردند. سپس آزمودنی ها 6 ست با 10 تکرار و با 80 درصد حداکثر وزنه ای که می توانستند بلند کنند،‌تمرین کردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که پس از 14 روز مکمل یاری سویا مقادیر تستوسترون سرمی آزمودنی ها کاهش یافت. در کل،‌پروتئین وِی موجب کاهش مقادیر کورتیزول در دوره ی بازیافت شد. محققین پیشنهاد کردند که مکمل یاری پروتئین موجب تغییر پاسخ های فیزویولوژیکی به یک نوع خاص فعالیت ورزشی می شود با برخی تفاوت ها که به دلیل نوع پروتئین است.  مقاله ی مرتبط با این مطالعه در Journal of the American College of Nutrition منتشر شد. 
 
منبع:
William J. Kraemer, et al. The Effects of Soy and Whey Protein Supplementation on Acute Hormonal Responses to Resistance Exercise in Men. Journal of the American College of Nutrition, 2013
 

نظرات بسته شده است.