شکر تری هالوز چربی سلول های کبدی را ار بین می برد!

یافته های حاصل از یک مطالعه در دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتون نشان داد که نوع ویژه ای از شکر به نام شکر "تری هالوز" می تواند به عنوان یک راهبرد برای پیشگیری از بروز بیماری کبد چرب مؤثر باشد. این مطالعه بر روی مدل حیوانی انجام شد. به بیان دقیق تر، در این مطالعه نشان داده شد که تری هالوز از عملکرد فروکتوز ( یکی از عوامل مؤثر در بروز بیماری کبد چرب غیرالکلی) برای وارد شدن به کبد محافظت می کند و فرآیندهای اصلی سلولی را برای پاکسازی چربی داخل سلول های کبدی تحریک می کند. بیماری کبد چرب غیرالکلی، بیماری که رابطه مستقیم با چاقی دارد در حدود 25 درصد مردم را در ایالات متحده درگیر کرده است. مدارک نشان می دهند که کاهش وزن می تواند ساخت چربی را در سلول های کبدی کاهش دهد، باوجود این،  در این مطالعه نشان داده شد که نوع ویژه ای از شکر (تری هالوز) می تواند به پاکسازی سلول های کبدی از چربی کمک کند. مدارک نشان می دهد که کبد چرب غیرالکلی موجب سختی کار کبد می شود و رابطه مستقیمی با میزان دریافت شکر رژیم غذایی به ویژه فروکتوز و شربت آن داردکه در بسیاری از غذاهای فرآیند شده و  نوشابه های گازدار یافت می شود. متأسفانه، فروکتوز به صورت چرب در کبد ذخیره می شود. در موارد بسیار وخیم کبد چرب، ساخت چربی ممکن است به مقادیر سمی برسد و پیوند کبد در این شرایط ضروری است. تجمع چربی در سلول های کبدی در نهایت موجب یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Science Signaling منتشر شد.

منبع:


DeBosch BJ, et al. Trehalose inhibits solute carrier 2A (SLC2A) proteins to induce autophagy and prevent hepatic steatosis. Science Signaling, 2016
 

نظرات بسته شده است.