سیگارکشیدن در بارداری بر آمادگی جسمانی فرزندان پسر اثر دارد

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که سیگار کشیدن در دوران بارداری می تواند عوارض بدی را برای به ویژه بر آمادگی بدنی فرزندان پسر در پی داشته باشد. به بیان دقیق تر، در این مطالعه نشان داده شد که مردان جوانی که مادران آن ها در دوران بارداری سیگار می کشیدند، آمادگی هوازی کمتری در مقایسه با آزمودنی هایی که مادران آن ها در بارداری سیگار نمی کشیدند، داشتند. در این مطالعه برای اولین بار است که اثرات سیگار کشیدن مادر بر وضعیت سلامتی در طولانی مدت فرزندان بررسی می شود. در این مطالعه 508 مرد جوان ( میانگین سنی 19 سال) بررسی شدند. 59 آزمودنی در دوران جنینی در معرض دود حاصل از استعمال سیگار توسط مادر قرار داشتند. یافته ها نشان داد که سیگار کشیدن مادر همبستگی مثبتی با کاهش آمادگی هوازی فرزندان پسر آن ها داشت. آمادگی هوازی آزمودنی ها توسط آزمون دویدن در شروع دوره سربازی سنجیده شد. این آمادگی هوازی، از وضعیت سیگار کشیدن، وزن و میزان فعالیت بدنی فرزندان مستقل بود. علاوه براین، در این مطالعه نشان داده شد که افزایش نمایه توده بدنی پیش از بارداری و افزایش وزن زیاد در دوران بارداری نیز با کاهش آمادگی هوازی فرزندان مرتبط است. روشن است که سیگار کشیدن مادر برای خود و جنین وی اثرات زیان باری به دنبال دارد، با وجود این در این مطالعه بر این نکته تأکید شد که این سبک از زندگی می تواند اثرات ماندگاری بر وضعیت سلامتی فرزندان داشته باشد. مقاله مرتبط با این مطالعه در International Journal of Obstetrics and Gynaecology منتشر شد.

منبع:


MP Hagnäs, et al. Association of maternal smoking during pregnancy with aerobic fitness of offspring in young adulthood: a prospective cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 2015
 

نظرات بسته شده است.