سطوح مناسب فولات در مادران باردار از چاقی کودکان پیشگیری می کند.

احتمال بروز چاقی دوران کودکی در کودکان متولد شده از مادران چاق بیشتر است. نتایج مطالعه ای که به تازگی منتشر شده نشان می دهد سطوح مناسب فولات مادر در دوران بارداری ممکن است خطر چاقی را در کودکان، به خصوص کودکانی که از مادران چاق متولد می شوند، کاهش دهد.
در این مطالعه، محققان کودکان 2 تا 9 ساله و مادرانشان را مورد بررسی قرار دادند. میانگین سن مادران 6/28 سال بود. محققان وضعیت سلامتی 1517 مادر و کودک را قبل و بعد از بارداری و در طول دوران باردری بررسی کردند. به منظور بررسی سطوح فولات مادر در دوران بارداری، محققان از نمونه های خون ذخیره شده که طی 2 تا 3 روز پس از زایمان از مادران گرفته شده بود استفاده کردند.
بالاترین خطر اضافه وزن و چاقی دوران کودکی در میان کودکان مادران چاق با سطوح پایین فولات مشاهده شد. هنگامی که سطوح فولات به حدود 20 نانومول در لیتر می رسید (میزان طبیعی فولات برای بزرگسالان) افزایش بیشتر سطوح فولات منافع بیشتری ایجاد نمی کرد.به گفته محققان این حد آستانه از میزان استاندارد برای تشخیص کمبود فولات (کمتر از 10 نانومول در لیتر) بالاتر است.
در مادران چاق نسبت به مادران با وزن طبیعی میزان فولات پایین تر بود. در کودکان مادران چاق با میزان کافی فولات (حداقل nm/L 20) نسبت به کودکان مادران چاق با میزان ناکافی فولات (کمتر از nm/L 20) خطر بروز چاقی 43% کمتر بود.
منبع:

Association Between Maternal Prepregnancy Body Mass Index and Plasma Folate Concentrations With Child Metabolic Health.  JAMA Pediatrics, 2016
 

 

نظرات بسته شده است.