سرطان پستان: دویدن بهتر از راه رفت است

 

 نتایج مطالعات پیشین نشان داد که پرداختن به مقادیر توصیه شده فعالیت ورزشی ( اجرای 5/2 ساعت فعالت ورزشی با شدت متوسط در هفته) می تواند حداقل حدود 25درصد میزان مرگ ومیر ناشی از سرطان پستان را کاهش دهد. با وجود این، بر اساس نتایج یک مطالعه جدید پیشنهاد شد که پرداختن به فعالیت ورزشی شدیدتر می تواند اثرات بهتری را در کنترل و حفاظت بیشتر بیماری سرطان پستان اِعمال کند. این مطالعه در Berkeley Lab's Paul Williams of the lab's Life Sciences Division انجام شد، و در آن حدود 986 بیمار مبتلا به سرطان پستان ارزیابی شدند. آزمودنی ها به دو گروه دونده و پیاده رو تقسیم شدند. پس از اتمام دوره پژوهش (9 ماه) یک سوم پیاده روها (714) و 13 نفر از دونده ها (272) بر اثر سرطان پستان فوت کردند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان دا که خطر مرگ و میر ناشی از سرطان پستان،روزانه به ازای هر واحد سوخت وسازی ( مِت) در ساعت حدود 24 درصد کاهش می یابد. به عبارت دیگر، میزان مرگ ومیر ناشی از بیماری سرطان پستان در افرادی که دویدن را به عنوان فعالیت ورزشی روزانه خود انتخاب کرده بودند کمتر از آزمودنی هایی بود که پیاده روی می کردند. خطر مرگ ومیر ناشی از سرطان پستان در گروه دونده به ازای هر مِت ساعت در روز حدود 40درصد کاهش یافت. خطر مرگ میر ناشی از سرطان پستان در افرادی که روزانه حدود 2 یا یک چهارم مایل می دویدند حدود 95 درصد کمتر از آن هایی بود که مقدار توصیه شده فعالیت بدنی را اجرا نمی کردند.

منبع:

 Paul T. Williams.et al.  Significantly greater reduction in breast cancer mortality from post-diagnosis running than walking. International Journal of Cancer, 2014.

نظرات بسته شده است.