سبک زندگی: تعیین کننده میزان مرگ و میر در بیماران کلیوی

بر اساس نتایج مطالعه ای در دانشگاه آلابامای برینگام نشان داده شد که دریافت غذاهای سرخ کردنی و نوشیدنی های حاوی شکر می تواند موجب افزایش 50 درصدی میزان مرگ ومیر در بیماران کلیوی گردد. انتخاب مواد غذایی سالم و مناسب می تواند بار کار کلیه را به حداقل برساند، به دلیل این که کنترل محصولات حاصل از سوخت و ساز مواد غذایی و نیز مایعات موجود در خون در بیماران کلیوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نتیجه رعایت این شرایط عملکرد کلیه در بیماران کلیوی تا حد امکان حفظ می شود و به کلیه فشار مضاعف وارد نمی شود. در این مطالعه به منظور ارزیابی اثر نوع سبک زندگی بر عملکرد کلیوی در بیماران مبتلا به نقص عملکرد کلیوی، 3972 آزمودنی مبتلا به فاز 3 تا 5 بیماری مزمن کلیوی که نیاز به دیالیز نداشتند، شرکت کردند. الگوی غذایی افراد در این مطالعه ارزیابی شد. آزمودنی ها به مدت 5/6 سال پیگیری شدند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که میزان مرگ ومیر در آن دسته از بیماران که سبک زندگی آن ها شامل انتخاب غذاهای سرخ شده و نیز دریافت زیاد نوشیدنی های حاوی شکر بود، حدود 50 درصد بیشتر از بیماران با سبک زندگی سالم گزارش شد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ دکتر Orlando Gutiérrez، " انتخاب های غذایی در بیماران کلیوی می تواند اثر زیادی بر عملکرد کلیوی آن ها داشته باشد، بهتر است دریافت غذاهای سرخ شده و نیز نوشیدنی های حاوی شکر زیاد در این دسته از بیماران محدود گردد." مقاله مرتبط با این پژوهش در American Journal of Kidney Diseases منتشر شد.  

منبع:

The above story is based on materials provided by University of Alabama at Birmingham.
 

نظرات بسته شده است.