سابقه خانوادگی دیابت، خطر ابتلا به پری دیابت را افزایش می دهد

پری دیابت، شرایطی است که در آن فرد بین وضعیت کنترل طبیعی قندخون و دیابت کامل قرار دارد. در واقع پری دیابت در بیش از 20 درصد افراد، به سمت دیابت کامل پیش روی می کند.
پری دیابت می تواند به دو شکل زیر بروز کند:
1)    اختلال قندخون ناشتا  impaired fasting glycaemia(IGF) که در آن مقادیر قند خون، بالاتر از مقدار طبیعی آن می باشد ولی کمتر از حدی است که بتوان آن را دیابت محسوب کرد.
2)    اختلال تحمل گلوکز impaired glucose tolerance (IGT) که در آن قند خون به دلیل افزایش مقاومت انسولینی، بالا می باشد.
اگرچه مشخص شده است که سابقه خانوادگی دیابت نوع 2، خطر ابتلا به دیابت کامل را افزایش می دهد اما مطالعات تاکنون نتوانسته اند نشان دهند که با داشتن سابقه خانوادگی، خطر ابتلا به پری دیابت نیز به همین میزان افزایش پیدا می کند یا خیر.
در این زمینه در مطالعه ای که در آلمان صورت گرفته و در سال 2013 در مجله ی معتبر Diabetologia منتشر شده است، 8106 فرد غیر دیابتی مورد بررسی قرار گرفتند. از بین این افراد، 2624 نفر اختلال قندخون ناشتا یا اختلال تحمل گلوکز داشتند. در این مطالعه این افراد از این نظر مورد بررسی قرار گرفتند که آیا داشتن حداقل یکی از بستگان درجه یک مبتلا به دیابت، می تواند با بروز پری دیابت مرتبط باشد یا خیر.
نتایج این بررسی نشان داد که سابقه ی خانوادگی دیابت می تواند به میزان 40 درصد میزان خطر ابتلا به پری دیابت را افزایش دهد. زمانی که نتایج بر اساس سن، جنس و BMI شرکت کنندگان  تعدیل گردید، این افزایش خطر ابتلا به 26 درصد رسید. سابقه خانوادگی، خطر ابتلا به اختلال قندخون ناشتا را 37 درصد، خطر ابتلا به اختلال تحمل گلوکز را 25 درصد و خطر ابتلا به ترکیب هر دو اختلال را به میزان 64 درصد افزایش می دهد. اما زمانی که بیماران بر اساس  BMI  تقسیم بندی شدند، رابطه بین سابقه خانوادگی و بروز پری دیابت تنها در میان افراد غیرچاق ( BMI زیر 30) مشاهده گردید.
در واقع نتایج این مطالعه نشان داد که سابقه خانوادگی، خطر ابتلا به پری دیابت را به ویژه در افراد غیرچاق افزایش میدهد. این یافته ممکن است به این دلیل باشد که تعیین رابطه بین سابقه خانوادگی و بروز پری دیابت زمانی امکان پذیر است که این رابطه تحت تأثیر عوامل خطر مهمی مثل چاقی قرار نگرفته باشد.
نکته عملی : داشتن سابقه ی خانوادگی دیابت، می تواند خطر ابتلا به پری دیابت به ویژه حالت ترکیبی اختلال قندخون ناشتا و اختلال تحمل گلوکز را مخصوصاً در افراد غیرچاق افزایش دهد.


منبع :

Diabetologia. 2013;56(10):2176-80
 

نظرات بسته شده است.