زندگی بی تحرک خطرناکتر از سیگار کشیدن است!

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که در میان عوامل خطر مرتبط با بیماری های قلبی و عروقی، زندگی بدون تحرک در مقایسه با سیگار کشیدن، چاقی یا حتی فشار خون بالا از اهمیت بیشتری برخوردار است. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ دکتر Wendy J. Brown ، "زندگی پر تحرک و فعالیت بدنی و گنجاندن برنامه های فعالیت بدنی برای بهبود سلامت عمومی به ویژه برای زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است." نتایج این مطالعه در British Journal of Sports Medicineبه چاپ رسید. یافته های حاصل از یک مطالعه در همین زمینه نشان داد که در بین 10 عامل خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی، فشار خون و بعد از آن سیگار کشیدن و آلودگی هوا جزو عوامل خطر مهم مرتبط با این بیماری می باشند. این مطالعه در کشور استرالیا انجام شد و محققین سعی کردند در این مطالعه از بین عوامل خطر مرتبط با بیماری های قلبی و عروقی موجود در کشور استرالیا ( وزن زیاد، سیگار کشیدن، فشار خون بالا و عدم تحرک) پر خطر ترین عامل را مشخص کنند. بدین منظور 32154 آزمودنی زن را در یک مطالعه طولی بررسی کردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که شیوع سیگار کشیدن در زنان در دامنه سنی 22 تا 27 سال به میزان 28 درصد و در زنان در دامنه سنی 73 تا 78 حدود 5 درصد بود. با وجود این دامنه سنی برای عدم تحرک و فشار خون 22 تا 90 سال بود و شیوع آن ها در حدود 48 تا 81 درصد برای عدم تحرک و 5 تا 47 درصد برای فشار خون گزارش شد. 

نظرات بسته شده است.