زنان: اثر مفید فعالیت ورزشی بر بیماری قلبی

فواید تمرینات فعالیت ورزشی در بیماران قلبی روشن است. بیماری های قلبی و عروقی یک از دلایل شایع مرگ و میر در جهان است، به همین دلیل زمینه بسیاری از تحقیقات و مورد توجه محققین می باشد. به تازگی مطالعه ای در  American College of Cardiology: Heart Failure به چاپ رسیده است. هدف از این مطالعه ارزیابی تفاوت جنسیتی رابطه بین تمرینات ورزشی با دفعات بستری شدن در بیمارستان و میزان مرگ و میر بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بود. در واقع، در پژوهش حاضر سعی بر این بود تا اثر تمرینات ورزشی را بر اوج مصرف اکسیژن ( vo2pek) ارزیابی گردد. تا به حال مطالعات کمی در این زمینه بر روی زنان مبتلا به نارسایی قلبی انجام شده است. 

بدین منظور، 2331 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی درجه 2 و 4 و نسبت کسر تزریقی بطن چپ کمتر از 35 درصد در این مطالعه ارزیابی شدند. به منظور ارزیابی تفاوت جنسیتی، بیماران زن و مرد- هردو- در این پژوهش بررسی شدند. آزمودنی ها به 4 گروه تقسیم شدند؛ 1- زنان مبتلا به نارسایی قلبی ( کنترل)، 2- زنان مبتلا به نارسایی قلبی ( تمرینات ورزشی)، 3- مردان مبتلا به نارسایی قلبی ( کنترل)، 4- مردان مبتلا به نارسایی قلبی ( تمرینات ورزشی). نوع تمرین ورزشی منتخب نیز در دو گروه ورزشی، پیاده روی در نظر گرفته شد. میزان پیاده روی و مقادیر اوج اکسیژن مصرفی آزمودنی ها قبل و پس از 3 ماه دوره پژوهش سنجیده شد. 
یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که در ابتدای پژوهش، زنان اوج اکسیژن مصرفی کمری در مقایسه با مردان داشتند ( 4/13 در مقابل 9/14 میلی متر/دقیقه/کیلوگرم) و علاوه بر این حدود 6 دقیقه کمتر از مردان پیاده روی می کردند ( 353 در مقابل 378 متر). پس از 3 ماه پیاده روی مقادیر اوج اکسیژن مصرفی در مردان و زنان گروه تمرین ورزشی افزایش یافت ( 2/2±88/0 و 7/2± 77/0 به ترتیب در مردان و زنان). 
محققین بر اساس یافته های حاصل از مطالعه به این نتیجه رسیدند که با وجود این که اثرات تمرینات ورزشی در زنان و مردان مبتلا به نارسایی قلبی بر تغییرات میزان اکسیژن مصرفی پس از 3 ماه تفاوت معناداری را نشان نداد، ولی اثرات تمرینات ورزشی در زنان مبتلا به نارسایی قلبی نسبت به مردان، با کاهش بیشتری در میزان بستری شدن در بیمارستان و مقادیر مرگ و میر تام همراه بود. 
نکته عملی: به طور معمول اثرات مفید فعالیت ورزشی هوازی در زنان غیرفعال به دلیل مقادیر هموگلوبین و حجم ضربه ای کمتر ( به دلیل حفره قلب کوچکتر) بیشتر از مردان غیرفعال است. با وجو این در پژوهش حاضر تنها تفاوت در معیارهای نهایی مطالعه (میزان بستری شدن و مقادیر مرگ و میر تام) گزارش شده است. 
 
منبع:
Ileana L. Piña, et al. JACC: Heart Failure, 2014
 

نظرات بسته شده است.