رژیم پرچرب در بارداری باکتری های مفید روده جنین را کاهش می دهد.

واضح است که نوع رژیم غذایی مادر در بارداری بر سلامت و تکامل جنین اثرگذار است. برای مثال، توصیه می شود زنان سنین باروری روزانه 400 میکروگرم فولیک اسید دریافت کنند تا خطر نقایص تولد در جنین کاهش یابد. رژیم سالم و متعادل بهترین راهکار برای حفظ سلامت مادر و جنین است.
تحقیقات جدید نشان می دهد محتوی باکتروئید دستگاه گوارش (باکتری های روده) کودکان متولد شده از مادرانی که دریافت بالاتری از چربی را در طول بارداری داشته اند، کمتر از سایر کودکان است که می تواند عواقب منفی در پی داشته باشد.
محققین مطالعه حاضر، نمونه مدفوع 157 نوزاد تازه متولد شده را بررسی کرده و از مادران آن ها یاد آمد غذایی 48-24 ساعته دریافت کردند. نمونه مدفوع 75 نوزاد پس از 6-4 هفته مجدد مورد بررسی قرار گرفت.
با استفاده از توالی یابی DNA، ترکیب باکتری های نمونه های مدفوع که شاخص جمعیت میکروبی روده است مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این، رژیم و عادات غذایی مادران طی بارداری نیز با استفاده از پرسشنامه 26 سؤالی بررسی گردید. میزان کالری حاصل از قندهای افزوده، چربی و فیبر رژیم غذایی مادران پیش از زایمان محاسبه شد.
نتایج به دست آمده نشان داد دریافت چربی رژیم غذایی روزانه مادران در محدوده 55-14%  کل کالری دریافتی و میانگین 33% بود. نوزادان متولد شده از مادرانی که دریافت چربی بیشتری در طول بارداری داشتند، سطح پایین تری از باکتروئید را در هفته 6-4 تولد نشان دادند. باکتروئیدها در تخمیر کربوهیدرات های هضم نشده و تولید انرژی نقش دارند و زمانی که سطح این باکتری ها کم باشد کربوهیدرات ها بدون استفاده دفع خواهند شد. علاوه بر این تکامل سیستم ایمنی به درستی شکل نمی گیرد. نتایج نشان می دهد باید توجه بیشتری به سطح دریافتی چربی در مادران باردار شود.
نکته عملی: برای حفظ سلامت دستگاه گوارش جنین، رعایت رژیم با چربی متعادل در طول دوران بارداری ضروری است.
منبع:


Derrick M. Chu et al. "The early infant gut microbiome varies in association with a maternal high-fat diet". Genome Medicine, 2016
 

نظرات بسته شده است.