رژیم غنی از کلسیم و کم لاکتوز خطر سرطان تخمدان را کاهش دهد.

موسسه ملی سرطان آمریکا اعلام کرده است که سرطان تخمدان پنجمین علت مرگ ناشی از سرطان در میان زنان آمریکا است. در حالیکه میزان بقای 5 ساله از این بیماری در میان زنان قفقازی از 35% در سال های 77-1975 به 46% بهبود یافته است، میزان بقا در زنان آمریکایی – آفریقایی در این دوره زمانی از 42% به 38% کاهش یافته است.
مطالعات پیشین رابطه مثبت بین مصرف لبنیات یا دریافت لاکتوز را با خطر سرطان تخمدان نشان داده اند. به تازگی نیز این رابطه در میان شرکت کنندگان آفریقایی- آمریکایی بررسی شده است. زنان آفریقایی – آمریکایی در سنین 20 تا 79 سال که به تازگی سرطان تخمدان در آن ها تشخیص داده شده بود به عنوان گروه مورد وارد مطالعه شدند. زنان سالم از نظر این بیماری نیز به عنوان گروه کنترل شرکت داده شدند. 490 نفر در گروه مورد و 656 نفر در گروه سالم پرسشنامه سبک زندگی را به صورت تلفنی تکمیل نمودند که شامل میزان مصرف لبنیات در هفته و زمانی که زیر نور خورشید قرار می گیرند، می شد.
محققین دریافتند که هم دریافت لاکتوز و هم لبنیات پرچرب با افزایش خطر سرطان تخمدان در زنان آفریقایی – آمریکایی همراه بود. در حالیکه مصرف لبنیات بدون چربی رابطه معکوس نشان داد. در مورد پنیر و ماست رابطه ای دیده نشد. دریافت کلسیم از طریق غذا یا مکمل با کاهش خطر بیماری همراه بود.
اگرچه محققین رابطه ای بین لبنیات و مکمل ویتامین D با خطر سرطان تخمدان پیدا نکردند، به این موضوع اشاره داشتند که کمتر از 20% زنان آفریقایی – آمریکایی شرکت کننده در مطالعه سطح کافی و توصیه شده حداقل 600 واحد ویتامین D روزانه را دریافت می کنند.
همچنین نتایج نشان داد که افزایش مواجهه با نور خورشید سرطان تخمدان را در این جمعیت کاهش می دهد. در مطالعه دیگری بیان شده بود که زنان قفقازی تنها به 15-5 دقیقه آفتاب وسط روز در بهار و تابستان نیاز دارند تا به سطح کافی ویتامین D دست یابند اما زنان آفریقایی – آمریکایی بخاطر رنگدانه های پوستی به 10-5 دقیقه بیشتر نیاز دارند. با این حال، افزایش مواجهه با نور خورشید به علت افزایش خطر سرطان پوست توصیه نمی شود. ترکیبی از مواجهه متوسط با نور خورشید و دریافت ویتامین D از مکمل رژیمی آن برای دستیابی به سطح کافی این ویتامین در خون ایمن تر است.
نکته عملی: برای پیشگیری از سرطان تخمدان مصرف لبنیات کم چرب و کم لاکتوز و حصول اطمینان از سطح کافی ویتامین D توصیه می شود.
منبع علمی:


Bo Qin, et al. "Dairy, calcium, vitamin D and ovarian cancer risk in African–American women". British Journal of Cancer, 2016
 

نظرات بسته شده است.