رژیم غذایی پرچرب پیام رسانی مغزی را مختل می کند

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد که پیام های شناسایی مغزی ناشی از رژیم غذایی پرچربی موجب پرخوری و متعاقب آن چاقی موش ها شد. بدن دریافت غذا را از طریق برقراری تعادل بین نیاز غذا برای زنده ماندن با دریافت غذاهایی که موجب لذت می شوند، تنظیم می کند. برهم خوردن این تعادل به سمت لذت غذایی موجب غلبه پیام های شناسایی مرتبط با این شرایط و در نتیجه پرخوری و چاقی می شود. به بیان محققین این مطالعه؛ "با شناخت سازوکارهای زمینه ای پرخوری می توان به کنترل آن و کاهش شیوع چاقی کمک کرد."به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Aurelio Galli ؛"رژیم غذایی پرچربی موجب افزایش دریافت کالری دریافتی، افزایش وزن و عدم حفظ وزن کاهش یافته می شود. هدف اصلی در این مطالعه شناسایی سازوکارهای مرتبط با این شرایط بود، یعنی این که چگونه یک رژیم غذایی پرچربی موجب پرخوری می شود."اپیدمی چاقی به یک معضل بهداشتی مبدل گشته و عوامل زیادی در این زمینه دخالت دارند. استرس های اقتصادی-اجتماعی، تغییر عادات غذایی و محیط زندگی از عوامل اثر گذار در این اپیدمی هستند. به لحاظ بیولوژیکی، چاقی حاصل عدم تعادل بین انرژی ورودی با مصرفی است. دریافت غذا توسط پیام های ویژه ای کنترل می شود، هنگامی که یکی از این پیام ها مختل می شود، دو سیستم ورودی و خروجی انرژی در بدن مختل شده و این عدم تعادل موجب پرخوری می شود.  مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Heliyon منتشر شد.

منبع:


Aurelio Galli et al. Impaired mTORC2 signaling in catecholaminergic neurons exaggerates high fat diet-induced hyperphagia. Heliyon, 2015
 

نظرات بسته شده است.