رژیم غذایی پرچربی موجب نقص عملکردی مغز می شود

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید در دانشگاه Montréal نشان داد که رژیم غذایی پرچربی می تواند موجب اختلال عملکردی دستگاه دوپامین مزولیمبیک (Mesolimbic dopamine) شود. این دستگاه نقش بسیار مهمی در کنترل مسیرهای حیاتی و ضروری مغزی دارد. یافته های حاصل از این مطالعه نقش مهمی در مشکلات سلامتی دارد. این مطالعه بر روی سه گروه موش انجام شد. گروه اول را موش های کنترل تشکیل دادند: در این موش ها یک رژیم غذایی کم چربی حاوی مقادیر مساوی اسیدهای چرب با یک و چند پیوند دوگانه اعمال شد. در گروه دوم رژیم غذایی حاوی مقادیر زیادی اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه ( 50 درصد کالری از روغن زیتون) و گروه سوم رژیم غذایی حاوی مقادیر زیادی اسیدهای چرب اشباع ( 50 درصد روغن پالم) اعمال شد. تمام رژیم های غذایی پر چربی حاوی مقادیر مشابهی چربی، پرتئین و کربوهیدرات و با کالری یکسان بودند. غذا به طور آزادانه در دسترس موش ها قرار داشت. پس از گذشت 8 هفته مقادیر انسولین، لپتین ( یک هورمون متابولیکی مهم) و وزن حیوانات با یکدیگر مقایسه شد. آزمون های رفتاری و بیوشیمیایی شاخص عملکرد دستگاه دوپامین در موش ها انجام شد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که عملکرد دستگاه دوپامین در موش های گروه روغن پالم به طور معناداری کاهش یافته بود. این شرایط موجب تقویت سیستم پاداش مغزی برای جبران می شود. این وضعیت مشابه افزایش دوز داروی مصرفی پس از عادت به مقادیر مصرفی پیشین می باشد.  این بدان معناست که اگر یک فردی رژیم غذایی حاوی مقادیر زیاد اسیدهای چرب اشباع مصرف کند، برای جبران کاهش فعالیت سیستم پاداش مغزی به طور ناخودآگاه میل به خوردن غذاهای پر چرب و شیرین بیشتری دارد، تا لذت مشابه را تجربه کند. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Neuropsychopharmacology منتشر شد.

منبع:


Stephanie Fulton et al. Dampened mesolimbic dopamine function and signaling by saturated but not monounsaturated dietary lipids. Neuropsychopharmacology, July 14, 2015
 

نظرات بسته شده است.