رژیم غذایی پدر بر سلامت فرزند اثر دارد

یافته های حاصل از یک مطالعه در دانشگاه Copenhagen نشان داد که سبک زندگی پدری و عادات غذایی وی بر سلامت فرزندان اثر دارد. این مطالعه به سرپرستی پروفسور Romain Barrès'  انجام شد. محققین در این پژوهش سلول های اسپرم 13 مرد با وزن طبیعی و 10 مرد چاق را با یکدیگر مقایسه کردند. یافته های حاصل از این مقایسه نشان داد که سلول های اسپرم مردان طبیعی و چاق به ترتیب، شاخص های گوناگون اپی ژنتیکی دارند که می تواند بر اشتهای نسل بعدی اثر گذارد. یافته دوم این بود که محققین 6 مرد را قبل و یک سال بعد از عمل جراحی بای پس معده ( روش مؤثری در کاهش وزن) پیگیری کردند. هدف آن ها یافتن نحوه اثر جراحی بر داده های اپی ژنتیکی سلول های اسپرم آن ها بود.  محققین مشاهده کردند که به طور متوسط 4000 تغییرات ساختاری در DNA سلول های اسپرم از قبل تا یک سال پس از عمل جراحی رخ داده است. به بیان نویسنده مسئول این مقاله پروفسور Romain Barrès ؛ " برای فهم دلیل این تغییرات نیاز به مطالعات بیشتری است، با وجود این، یافته ها در این مطالعه بسیار جالب است و نشان می دهد که اسپرم داده هایی را در مورد وزن پدر منتقل می کنند. بر این اساس یافته های حاصل از این مطالعه پیشنهاد می کند که کاهش وزن پدر و اصلاح عادات غذایی وی پیش از لقاح می تواند بر رفتارهای غذایی فرزندان اثر معناداری داشته باشد."جراحی بر مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Cell Metabolism منتشر شد.

منبع:


Ida Donkin, Soetkin Versteyhe, Lars R. Ingerslev, Kui Qian, Mie Mechta, Loa Nordkap, Brynjulf Mortensen, Emil Vincent R. Appel, Niels Jørgensen, Viggo B. Kristiansen, Torben Hansen, Christopher T. Workman, Juleen R. Zierath, Romain Barrès. Obesity and Bariatric Surgery Drive Epigenetic Variation of Spermatozoa in Humans. Cell Metabolism, 2016
 

نظرات بسته شده است.