رژیم غذایی مدیترانه ای و بهبود عملکرد شناختی

مشخصه اصلی رژیم غذایی مدیترانه ای مکمل یاری آن با روغن زیتون غنی از آنتی اکسیدان یا مخلوطی از مغزها می باشد. نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که غنی سازی رژیم غذایی بزرگسالان اسپانیایی با روغن زیتون فرابکر غنی از آنتی اکسیدان ها یا مخلوطی از مغزها موجب بهبود عملکرد شناختی می گردد. مدارک زیادی پیشنهاد کردند که بین عادات غذایی و عملکرد شناختی همبستگی مثبتی وجود دارد. استرس اکسایشی ( عدم توانایی بدن در سم زدایی مطلوب خودش) نقص بسیار مهمی در کاهش عملکرد شناختی دارد. مطالعات پیشین پیشنهاد کردند که عملکرد شناختی بهتر به دنبال پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای می توان موجب کاهش بروز زوال عقلی گردد. با وجود این مطالعات بسیار کمی به ارزیابی این همبستگی پرداخته اند. این مطالعه به سرپرستی دکتر Emilio Ros و همکارانش انجام شد. محققین در این مطالعه رژیم غذایی غنی از روغن زیتون و مغزها را با رژیم غذایی کم چرب در زمینه اثر بر عملکرد شناختی ارزیابی کردند. در این مطالعه 447 آزمودنی زن سالم انتخاب شدند. میانگین سنی آن ها نزدیک به 67 سال بود. طبق بررسی های انجام شده آن ها در معرض ابتلا به بیماری قلبی و عروقی قرار داشتند.  155 آزمودنی از رژیم غذایی مدیترانه ای و غنی شده با روغن فرابکر زیتون پیروی کردند و 147 آزمودنی در کنار پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای روزانه 30 گرم از مخلوط مغزها ( گردو- فندق- بادام) خوردند و 145 نفر نیز از رژیم غذایی کم چربی پیروی کردند. عملکرد شناختی آزمودنی ها در طول زمان بررسی شد، یافته ها نشان داد که روغن زیتون و مخلوط مغزها اثر مثبتی در بهبود عملکرد شناختی داشت. مقاله مرتبط با این مطالعه به صورت آنلاین در مجلهJAMA Internal Medicine  منتشر شد.

منبع:


Emilio Ros, et al.  Mediterranean Diet and Age-Related Cognitive Decline. JAMA Internal Medicine, 2015
 

نظرات بسته شده است.