رژیم غذایی غنی از پروتئین حیوانی و کاهش عملکرد سالمندان

 

بر اساس نتایج یک مطالعه نشان داده شد که رژیم غذایی پر پروتئین به ویژه غنی از پروتئین حیوانی می تواند سطح عملکردی سالمندان را از نقطه نظر بدنی، روانی و اجتماعی در سطح بالا حفظ کند. به پیشنهاد محققین، میزان فرآیند و جذب پروتئین با افزایش سن کاهش می یابد، یبرای جبران این نقص، نیاز به پروتئین در افراد سالمند افزایش می یابد. نتایج این مطالعه در Journal of the American Geriatrics Society به چاپ رسید. همزمان با افزایش امید به زندگی در برخی از کشورها، تعداد افراد سالمندی که دچار کاهش عملکردی (از قبیل کاهش توانایی شناختی و کاهش قدرت انجام فعالیت های روزانه زندگی)  هستند، نیز افزایش یافته است. این شرایط اثرات زیادی بر سلامتی و کامیابی سالمندان و نیز نزدیکان آن ها خواهد داشت، علاوه بر این بر سیستم های مراقبتی در زمینه سلامتی نیز اثر منفی می گذارد. در این مطالعه، دکتر Megumi Tsubota-Utsugi و تیم تحقیقاتی وی در دانشگاه Teikyo ژاپن در پی یافتن پاسخ این سؤال که آیا دریافت پروتئین می تواند بر شاخص های عملکردی افراد سالمند اثر داشته باشد، طرحی را تعریف کردند. به بیان دقیق تر، محققین در این مطالعه رابطه بین دریافت پروتئین و کاهش بیشتر ظرفیت عملکردی در سالمندان ژاپنی را ارزیابی کردند. در این پژوهش محققین در حدود 1007 فرد را در دامنه سنی 4/67 سال  ارزیابی کردند. آزمودنی ها پرسشنامه های غذایی در شرع مطالعه و پس از 7 سال دوره پژوهش پر کردند. آزمودنی ها بر اسا س میزان دریافت پروتئین حیوانی، گیاهی و پروتئین تام به چهار گروه تقسیم شدند. میزان عملکرد شناختی و ظرفیت عملکردی آزمودنی ها ارزیابی شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که دریافت بیشتر پروتئین حیوانی موجب کاهش 39درصدی ظرفیت عملکردی و شناختی آزمودنی ها  شد.
 
منبع:
 
Megumi Tsubota-Utsugi, et al. Animal Protein Intake Is Associated with Higher-Level Functional Capacity in Elderly Adults: The Ohasama Study. Journal of the American Geriatrics Society, 2014.
 

نظرات بسته شده است.