رژیم غذایی حاوی چربی های مفید میزان کلسترول خون را بهبود می دهد.

امروز مشخص شده که تغییر شیوه زندگی به کاهش وزن کمک می کند و کاهش مصرف چربی های اشباع می تواند سبب کاهش کلسترول بد خون (LDL) شود. اما تاکنون میزان مناسب استفاده از درشت مغذی ها (کربوهیدرات، پروتئین و چربی) در رژیم هایی غذایی که به منظور کاهش وزن تنظیم می شوند، به خوبی بررسی نشده است. مطالعات نشان داده که میزان دریافت انرژی از کربوهیدرات و چربی بر میزان چربی خون در افرادی که رژیم کاهش وزن دارند تاثیر می گذارد.
در مطالعه ای که نتایج آن در مجله Journal of the American Heart Association به چاپ رسیده است، محققان 245 زن را مورد بررسی قرار دادند. شرکت کنندگان در یک برنامه مداخله ای جهت کاهش وزن به مدت یک سال شرکت کردند و به طور تصافی به 3 گروه تقسیم شدند: 1- 20 درصد انرژی روزانه از چربی  (چربی کم) و 65 درصد از کربوهیدرات (کربوهیدرات زیاد) دریافت می شد،  2-  35 درصد انرژی روزانه از چربی (چربی زیاد) و 45 درصد از کربوهیدرات (کربوهیدرات کم) تامین می شد، 3- 35 درصد انرژی روزانه از چربی و 45 درصد انرژی از کربوهیدرات تامین می شد و رژیم غذایی حاوی مقادیر زیاد گردو بود.
نمونه های خون بیماران قبل و بعد از 6 ماه اندازه گیری و بررسی شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد تری گلیسرید خون (نوعی چربی خون) در تمام گروه ها بعد از 6 ماه کاهش یافته بود. در گروه دریافت کننده گردو کلسترول خوب خون (HDL) بیش از سایر گروه ها افزایش یافته بود. همچنین گردو سبب کاهش کلسترول بد یا LDL شده بود. میزان کاهش وزن در تمام گروه ها مشابه بود. این نتایج نشان می دهد مصرف چربی های غیراشباع با چند پیوند دوگانه مانند آنچه در گردو وجود دارد سبب بهبود کلسترول خون می شود.
منبع:

Effects of Diet Composition and Insulin Resistance Status on Plasma Lipid Levels in a Weight Loss Intervention in Women. Journal of the American Heart Association, 2016
 

 

نظرات بسته شده است.