رژیم غذایی بی کیفیت بر حساسیت به درد اثر دارد

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید در دانشگاه Alabama در Birmingham نشان داد که رژیم غذایی بدون کیفیت می تواند حاسیت فرد را به درد زیاد کند. یافته های این مطالعه اثرات منفی رژیم غذایی بدون کیفیت در برابر بازیافت از حساسیت بیش از حد و استعداد به درد مزمن برجسته ساخت. به بیان دقیق تر، در این مطالعه نشان داده شد که رنج از درد مزمن یکی از مفاهیم اساسی سلامتی است که با عادات غذایی ناسالم و رژیم غذایی نامناسب در ارتباط است. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Robert Sorge ؛" روشن نیست که افزایش حساسیت به درد عامل افزایش وزن یا رژیم  غذایی بی کیفیت است یا هر دو. این مطالعه همبستگی مثبتی را بین کیفیت رژیم غذایی و افزایش درد نشان می دهد. نیاز است که ما در مورد پیامدهای رژیم غذایی بر بدن نگران باشیم که فقط مربوط به افزایش وزن نمی باشد و عوارض بلند مدتی را بر بدن دارد." محققین در این مطالعه بر اثرات رژیم غذایی غربی که کالری کمی از پروتئین ها رابه همراه محتوای کالریکی زیاد کربوهیدراتی و چربی های اشباع و غیراشباع با پیوند دوگانه دارد، بررسی کردند.  چاقی و درد مزمن دو شرایطی هستند که در حال افزایش می باشند. محققین در این مطالعه پیامدهای عملکردی و فیزیولوژیکی رژیم غذایی بدون کیفیت را در موش ها پس از 13 هفته ارزیابی کردند. محققین دریافتند که حساسیت به درد در موش هایی که با الگوی رژیم غذایی غربی تغذیه شدند، بیشتر بود. مقاله مرتبط با این مطالعه در Journal of Pain  منتشر شد.

منبع:


Stacie K. Totsch, et al. Total Western Diet (TWD) alters mechanical and thermal sensitivity and prolongs hypersensitivity following Complete Freund’s Adjuvant in mice. The Journal of Pain, 2015
 

نظرات بسته شده است.