روغن ماهی و بهبود سیستم ایمنی

عقیده بر این روغن ماهی غنی از ایکوزا پنتانوئیک اسید (EPA) و دوکوزا هگزانوئیک اسید (DHA) می تواند موجب کاهش التهاب شود، با وجود این برخی از محققین هنوز در مورد این عقیده شک دارند. نتایج یک مطالعه ی جدید که در مجله ی  Leukocyte Biology به چاپ رسید نشان داد که روغن ماهی غنی از اسید چرب دوکوزا هگزانوئیک اسید می تواند موجب بهبود فعالیت سلول های B ایمنی شود. به بیان دکتر جنیفر فنتون؛ نویسنده ی مسئول این مقاله، روغن ماهی می تواند خواص ضد التهابی داشته باشد و این ویژگی می تواند برای افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند بسیار مفید واقع شود. برای بررسی این اثر محققین دو گروه از موش ها را مورد ارزیابی قرار دادند. یک گروه از موش ها از رژیم غذایی کنترل پیروی کردند و در یک گروه از موش ها رژیم غذایی غنی از دوکوزا هگزانوئیک اسید اِعمال شد. سلول های B از چند بافت گرفته شد و در محیط بیرون کشت داده شد. سپس محققین غشاء سلولی و ترشح سایتوکاین ها در سلو های B ایمنی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که فعالیت سلولهای B ایمنی و ترشح سایتوکاین های منتخب در این سلول ها در موش هایی که از رژیم غنی از  دوکوزا هگزانوئیک اسید پیروی می کردند بیشتر از موش های گروه کنترل بود. این ویژگی به طور مستقیم با پاسخ های ایمنی و پاکسازی پاتوژن در ارتباط است. بنابراین، نتایج این مطالعه نشان می دهد که روغن ماهی یا به بیان دقیق تر اسیدهای چرب ایکوزا پنتانوئیک اسید (EPA) و دوکوزا هگزانوئیک اسید (DHA) دارای خواص ضد التهابی می باشند و می توانند در پیشبرد و بهبود سیستم ایمنی مؤثر باشند.

منبع:

J. I. Fenton, et al. DHA-enriched fish oil targets B cell lipid microdomains and enhances ex vivo and in vivo B cell function. Journal of Leukocyte Biology, 2012

نظرات بسته شده است.