روغن سویا، یکی از عوامل افزایش شیوع چاقی

محققین دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید در مطالعه ای دریافتند که رژیم غذایی با محتوای زیاد روغن سویا در مقایسه با رژیم غذایی حاوی مقادیر زیاد فروکتوز و روغن نارگیل موجب افزایش وزن و بروز دیابت در موش ها شد. دریافت روغن سویا رواج زیادی دارد، به دلیل این که در سال 1960 مشخص شد که همبستگی مثبتی بین دریافت اسیدهای چرب اشباع و خطر بروز بیماری های قلبی و عروقی وجود دارد. محققین در این مطالعه 4 نوع رژیم غذایی که 40 درصد کالری آن ها از چربی تأمین می شد را در موش ها اِعمال کردند. در یک رژیم غذایی روغن نارگیل که به طور عمده از اسیدهای چرب اشباع تشکیل شده است، به کار رفته بود و رژیم دوم شامل نیمی از روغن نارگیل و نیمی از روغن سویا ( که به طور عمده از اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه تشکیل شده است)،  و به دو رژیم غذایی دیگر فروکتوز اضافه شده بود. همه انواع رژیم های غذایی ایزوکالریک بودند و موش ها به یک اندازه از آنها تغذیه می شدند. بنابراین، محققین با این شیوه توانستند اثر نوع روغن و محتوای شکر آن ها را در یک زمینه کالرییکی یکسان ارزیابی کنند. یافته ها حاصل از تجزیه و تحلیل داده های حاصل ا زمطالعه نشان داد که در مقایسه با رژیم غذایی حاوی روغن نارگیل، موش هایی که از رژیم غذایی حاوی روغن سویا تغذیه شدند، افزایش بیشتری در وزن و تجمع چربی داشتند  و علاوه بر این شیوع کبد چرب، دیابت و مقاومت به انسولین نیز در آن ها بیشتر بود. مقاله مرتبط با  این مطالعه در PLOS ONE منتشر شد.  

منبع:


Poonamjot Deol, et al.  Soybean Oil Is More Obesogenic and Diabetogenic than Coconut Oil and Fructose in Mouse: Potential Role for the Liver. PLOS ONE, 2015
 

نظرات بسته شده است.