راهبردهای کاهش سرعت زوال عقلی در سالمندان

نتایج حاصل از یک مطالعه برنامه جامعی را برای کاهش سرعت زوال عقلی در سالمندان سالمی که در معرض خطر ابتلا قرار دارند پیشنهاد کرد. این برنامه شامل راهبردهایی در زمینه عادات غذایی سالم، فعالیت ورزشی و تمرین های ذهنی و نیز کنترل و مدیریت عوامل خطر عروقی و سوخت و سازی بود. این مطالعه مداخله ای با هدف کاهش سرعت پیشرفت و نیز بروز بیماری زوال عقلی در سالمندان و به سرپرستی دکترMiia Kivipelto  از دانشگاه سوئد انجام شد. محققین در این مطالعه اثرات مداخلات جامع را در زمینه مهم ترین عوامل خطر ابتلا به زوال عقلی شامل نمایه توده بدنی زیاد و سلامت قلبی را ارزیابی کردند. در این مطالعه 1260 آزمودنی در دامنه سنی 60 تا 77 سال شرکت کردند. نیمی از آزمودنی ها به طور تصادفی در گروه مداخله و نیم دیگر در گروه کنترل (تنها توصیه های سلامت را دریافت کردند) قرار گرفتند. بر اساس امتیاز تست های استاندارد همه آزمودنی ها در معرض ابتلا به زوال عقلی قرار داشتند. آزمودنی های گروه مداخله ای در سال دوبار به طور منظم توسط متخصص، پرستار و سایر مراقبین بهداشتی ویزیت می شدند. آزمودنی ها در این گروه توصیه های ویژه برای فعالیت ورزشی شامل تمرینات عضلانی و قلبی و عروقی، تمرینات ذهنی و مدیریت عوالمل خطر سوخت و سازی و عروقی را دریافت می کردند. پس از 2 سال پیگیری عملکرد ذهنی آزمودنی ها در هر دو گروه ارزیابی شد. یافته ها نشان داد که امتیاز تست های مربوطه در گروه مداخله 25درصد بیشتر از گروه کنترل بود. یافته های حاصل از این مطالعه در The Lancet منتشر شد. 

 
منبع:
Miia Kivipelto, et al.  A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial. The Lancet, 2015
 

نظرات بسته شده است.