دیر غذا خوردن و بی خوابی: با هم ارتباط دارند؟

محققین دانشکده پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا در مطالعه جدیدی نشان دادند که دریافت کم غذا در اواخر شب می تواند به کنترل بهتر اختلالات تمرکز و هوشیاری همراه با بی خوابی کمک کند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله David F. Dinges؛ "به طور معمول در هنگام بی خوابی شبانه بیش از 500 کالری دریافت می شود. نتایج مطالعه ما نشان داد که اجتناب از دریافت کالری مازاد در اواخر شب به بهبود برخی اختلالات کمک می کند در غیر این صورت، هنگام بی خوابی فرد ممکن است اختلالاتی را در عملکرد رفتاری عصبی تجربه کند. محققین در این مطالعه 44 آزمودنی در دامنه سنی 21 تا 50  سال را ارزیابی کردند. آزمودنی تا 4 ساعت پیش از خواب به طور آزاد به منابع غذایی دسترسی داشتند. آن ها سه شب پیاپی و 4 ساعت قبل از خواب غذایی دریافت نکردند. در شب چهارم؛ به 20 آزمودنی اجاز ه داده شد تا به طور آزاد حتی قبل از خواب نیز غذا بخورند. 24 آزمودنی نیز از ساعت 12 تا 4 صبح تنها اجازه خوردن آب را داشتند. در ساعت 2 هر شب از آزمودنی ها آزمون های گوناگونی در زمینه سنجش حافظه عملکردی، مهارت های شناختی، بی خوابی، سطح استرس و روحیه گرفته شد. یافته ها نشان داد که در شب چهارم آزمودنی هایی که غذایی دریافت نکردند زمان عکس العمل و افت تمرکز کمتری در مقایسه با آزمودنی هایی دارند که در فاصله 12 تا 4 صبح به طور آزادانه به غذا دسترسی داشتند.  یافته های حاصل از این مطالعه در بیست و نهمین همایش سالیانه خواب 2015 ارایه شد.

منبع:


The above story is based on materials provided by University of Pennsylvania School of Medicine
 

نظرات بسته شده است.