دیابت: گروه های خونی A، B و AB در مقایسه با O بیشتر در معرض خطر هستند

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید که درآن بیش از 80000 زن بررسی شدند نشان داده شد که خطر بروز دیابت نوع 2 در گروه های خونی گوناگون متفاوت است. به بیان دقیق تر، احتمال خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در گروه های خونی B، A و AB و با Rh مثبت حدود 35 درصد بیشتر از گروه خونی O  و با Rh منفی است. مطالعات پیشین ارتباط بین گروه خونی و سکته ( با این یافته که خطر بروز در گروه خونی AB بیشتر از O است) ارزیابی کرده اند و مطالعات موجود در زمینه همبستگی بین گروه خونی و دیابت بسیار اندک و نتایج موجود در این زمینه متناقض است. در این مطالعه جدید که به سرپرستی دکترClavel-Chapelon انجام شد، داده های مربوط به 82104 زن در سال های 1990 تا 2008 بررسی شد. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی ارتباط بین انواع گروه خونی ABO ( A،  B، AB و O) و عامل  Rh ( + یا -) با ابتلا به بیماری دیابت نوع 2 بود. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که در مقایسه با زنان دارای گروه خونی O، احتمال بروز دیابت نوع 2 در زنان با گروه خونی A، 10 درصد بیشتر و در زنان با گروه خونی B، 21 درصد بیشتر است. علاوه بر این، گروه خونی AB، 17 درصد  بیشتر در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 2 قرار داشتند.مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Diabetologia ( مجله اروپایی مطالعه دیابت) منتشر شد.

منبع:

 

Guy Fagherazzi et al. ABO and Rhesus blood groups and risk of type 2 diabetes: evidence from the large E3N cohort study. Diabetologia, December 2014.

 

نظرات بسته شده است.