دیابت نوع 2: بالا بودن ژنتیکی تری گلیسیرید اثر مفید دارد

بالا بودن میزان تری گلیسیرید خون با احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 همبستگی مثبت دارد، با وجود این یافته های جدید پیشنهاد می کنند که بالا بودن میزان تری گلیسیرید خون در افرادی که استعداد ژنتیکی دارند، به عبارت دیگر افزایش میزان تری گلیسیرید خون آن ها جنبه ژنتیکی دارد، در برابر ابتلا به دیابت محافظت می شوند. به بیان دقیق تر، محققین دریافتند که تری گلیسیرید الل هایی را که با کاهش بروز دیابت همراه هستند را افزایش می دهد. این مطالعه به سرپرستی دکترYann Klimentidis  از دانشکده بهداشت دانشگاه آریزونا انجام شد. یافته های حاصل از سایر مطالعات در این زمینه نیز به این همبستگی اشاره کردند. Klimentidis و همکارانش واریانت های ژنتیکی همراه با تری گلیسیرید به صورت انفرادی جمع آوری کردند و ارتباط آن ها را با احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 بررسی کردند.یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری مطالعه نشان داد که تری گلیسیرید موجب افزایش الل های همراه با کاهش شیوع دیابت نوع 2 می گردد. بنابراین، به نظر می رسد که افزایش ژنتیکی تری گلیسیرید با کاهش ابتلا به دیابت نوع 2 همراه باشد. باوجود این که همبستگی مورد نظر از هیچ ژن تکی ناشی نمی شود ولی واریانت های نزدیک ژن APOA1 در این زمینه اهمیت دارند. محققین پیشنهاد کردند که برای روشن شدن سازوکار اصلی در این زمینه نیاز به مطالعات بیشتری است. یافته های حال از این مطالعه در مجله PLOS Genetics منتشر شد.

منبع:


Yann C. Klimentidis, et al. Triglyceride-Increasing Alleles Associated with Protection against Type-2 Diabetes. PLOS Genetics, 2015
 

نظرات بسته شده است.