دیابت: رژیم غذایی با محتوای پروتئین زیاد بر قند خون اثر دارد

محققین در مطالعه جدیدی دریافتند که رژیم غذایی با محتوای پروتئینی زیاد در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بدون اثر بر عملکرد کلیه ها می تواند بر مقادیر قند خون اثر مفید داشته باشد. مطالعات پیشین اثرات مثبت و منفی رژیم غذایی پر پروتئین را در دیابت نوع 2 گزارش کردند. محققین در این مطالعه اثرات دو نوع رژیم پروتئینی ایزوکالریک را بر  عملکرد متابولیکی و چربی کبدی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مقایسه کردند. رژیم های غذایی از لحاظ نوع پروتئین ( گیاهی یا حیوانی) با یکدیگر تفاوت داشتند. بدین منظور، 37 آزمودنی ( 24 مرد و 13 زن) مبتلا به دیابت نوع 2 ( میانگین سنی 65 سال، نمایه توده بدنی 30 و HbA1c= 7.0%) به طور تصادفی به دو گروه رژیم غذایی با پروتئین حیوانی ( گوشت و فرآورده های لبنی) و گیاهی تقسیم شدند. رژیم های غذایی کالری مشابهی داشتند ( 30 درصد پروتئین، 40درصد کربوهیدرات و 30درصد چربی) و آزمودنی ها به مدت 6 هفته از رژیم ها پیروی کردند. قبل و بعد از اتمام پژوهش فاکتورهای مورد نظر محققین ارزیابی شد. یافته ها نشان داد که آنزیم ها کبدی در هر دو گروه بهبود یافتند و چربی کبدی و مقادیر HbA1c در هر دو گروه کاهش یافته بود. حساسیت به انسولین در گروه پروتئین حیوانی افزایش یافته بود ولی مقادیر کراتینین ( شاخص عملکرد کلیوی) در گروه پروتئین گیاهی کاهش بیشتری را نشان داد و این شرایط نشان دهنده بهبود عملکرد کلیوی است. یافته های این مطالعه در همایش سالانه انجمن اروپایی مطالعات دیابت (EASD) ارایه شد.

منبع:


The above post is reprinted from materials provided by Diabetologia
 

نظرات بسته شده است.