دستیابی به نمرات بالاتر در مدرسه با مصرف صبحانه

مصرف صبحانه با بهبود وضعیت سلامتی و تمرکز و عملکرد شناختی مرتبط است. با این حال، شواهد در مورد ارتباط مصرف صبحانه با عملکرد تحصیلی مشخص نیست. مطالعات قبلی در انگلستان نشان داده اند که 14 درصد کودکان 7 تا 15 ساله وعده صبحانه را حذف می کنند و 30 درصد کودکان نیز تا زمان ناهار چیزی نمی خورند.
در مطالعه ای که اخیراً نتایج آن منتشر شده است، کارشناسان بهداشت عمومی در انگلستان به منظور بررسی ارتباط بین مصرف صبحانه و عملکرد تحصیلی کودکان در مدرسه طی 6 تا 18  ماه بعد،  5000 کودک 9 تا 11 ساله از 100 مدرسه ابتدایی را مورد مطالعه قرار دادند. از دانش آموزان خواسته شد تمام غذاها و نوشیدنی هایی را که طی 24 ساعت (روز قبل از ارائه گزارش و وعده صبحانه روز ارائه گزارش) مصرف کرده اند را یادداشت کنند. میزان عملکرد تحصیلی به طور قابل توجه نه تنها با تعداد مواد غذایی سالم که به عنوان صبحانه مصرف شده بودند مرتبط بود بلکه با میزان شیرینی، چیپس و میوه و سبزی مصرف شده نیز در ارتباط بود. شانس دستیابی به نمره بالاتر از حد متوسط برای دانش آموزانی که صبحانه مصرف می کردند در مقایسه با دانش آموزانی که صبحانه نمی خوردند، 2 برابر بیشتر بود. از هر 5 کودک یک نفر مصرف مواد غذایی ناسالم مانند شیرینی را گزارش کرد. مصرف این نوع مواد غذایی تاثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی نداشت. به اعتقاد محققان شواهد نشان می دهد که مصرف مواد غذایی با شاخص گلیسمی پایین تر که سبب رهاسازی انرژی به طور پیوسته در طول صبح می شود می تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد شناختی، سلامتی و نتایج تحصیلی داشته باشد.
با این حال لازم است مطالعات بیشتری انجام شود تا مکانیسمی که از طریق آن مصرف صبحانه سبب بهبود عملکرد تحصیلی می شود و نیز روش هایی که منجر به افزایش مصرف صبحانه در میان کودکان می شوند، شناسایی شوند.
نکته عملی: تشویق کودکان برای عدم حذف وعده صبحانه و مصرف مواد غذایی سالم در وعده صبحانه می تواند سبب بهبود  عملکرد کودکان در مدرسه و دستیابی به امتیازات بالاتر شود.
منبع:


Hannah Littlecott, et al. "Association between breakfast consumption and educational outcomes in 9–11-year-old children". Public Health Nutrition; 2015
 

نظرات بسته شده است.