در طول روز بیش از سه لیوان شیر نخورید!

نتایج یک مطالعه ای مشاهده ای نشان داد که دریافت زیاد شیر در زنان و مردان نه تنها با کاهش خطر  بروز شکستگی ها همراه نیست، بلکه موجب افزایش میزان مرگ و میر نیز می شود. در این مطالعه نشان داده شد که مرگ و میر در زنانی که بیش از سه لیوان شیر در طول روز می خوردند، بیش از زنانی بود که روزی یک لیوان شیر هم نمی خوردند. محققین در توجیه این اثر گفتند؛ " شاید یکی از دلایل در این زمینه، ازفایش مقادیر لاکتوز و گالاکتوز – دو نوع قند شیر – باشد، که در مطالعات حیوانی نشان داده شده است که با افزایش استرس اکسایشی و التهاب مزمن در حیوانات همراه است. محققین در این مطالعه خاطر نشان کردند که پژوهش آن ها تنها می تواند رابطه را نشان دهد، این درحالی است که نمی تواند در مورد روابط علت و معلولی آن صحبتی کند. بنابراین، نتایج باید با احتیاط تفسیر شود و قبل از هر گونه توصیه رژیمی نیاز به مطالعات بیش تری در این زمینه است. شیر و محصولات لبنی در پیشگیری از بروز استئوپورز و شکستگی های ناشی از آن نقش مهمی دارند، با وجود این مطالعاتی که در زمینه بررسی اثر شیر و محصولات لبنی بر پیشگیری از بروز شکستگی ها و اثر آن بر مرگ و میر انجام شده است، نتایج متناقضی را گزارش کرده اند. در این مطالعه دو گروه بزرگ از زنان به تعداد 61433 نفر در سال های 1987 تا 1990 و 45339 زن در سال 1997 بررسی شدند. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله BMJ-British Medical منتشر شد.

منبع:


K. Michaelsson. et al. Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies. BMJ, 2014.
 

نظرات بسته شده است.