در آسیب های وارده به زانو ، ورزش به اندازه جراحی موثر است.

هر ساله حدود 2 میلیون نفر در سراسر جهان تحت عمل جراحی آرتروسکوپی زانو قرار می گیرند. اخیراً شواهد نشان داده که این جراحی منافع اندکی برای بیشتر بیماران دارد. بنابراین در مطالعه ای محققان اثر ورزش و جراحی آرتروسکوپی را در افراد میانسال مبتلا به پارگی مینیسک بررسی کردند.
در این مطالعه 140 نفر با میانگین سنی 50 سال که به پارگی مینیسک مبتلا بودند مورد بررسی قرار گرفتند. تقریباً تمام شرکت کنندگان (96%) به  اوستئوآرتریت مبتلا نبودند.
نیمی از شرکت کنندگان به مدت 12 هفته برنامه ورزشی به صورت 3-2 جلسه در هفته انجام دادند و سایر شرکت کنندگان تحت عمل جراحی قرار گرفته و سپس در منزل به طور روزانه تمرینات ساده ورزشی انجام دادند.
قدرت عضلات ران طی 3 ماه ارزیابی شد و بیماران عملکرد زانو را طی دو سال گزارش کردند.
نتایج نشان داد از نظر بالینی هیچ  تفاوتی بین دو گروه از نظر درد، عملکرد ورزشی و کیفیت زندگی مرتبط با زانو وجود ندارد. در 3  ماه قدرت عضلانی در گروهی که ورزش می کردند بهبود یافت. به عبارت دیگر، ورزش درمانی نسبت به جراحی در بهبود قدرت عضلات ران حداقل در کوتاه مدت موثرتر بود.
در هیچ کدام از گروه ها عوارض جانبی جدی طی دو سال پیگیری رخ نداد. 19% افراد در گروه ورزش طی دو سال پیگیری تحت عمل جراحی قرار گرفتند.
نکته عملی: در افراد میانسال مبتلا به پارگی مینیسک که به اوستئوآرتریت مبتلا نیستند ورزش تحت نظر پزشک متخصص می تواند به عنوان یک گزینه درمانی مطرح باشد.
منبع:


Nina Jullum Kise, et al. "Exercise therapy versus arthroscopic partial meniscectomy for degenerative meniscal tear in middle aged patients: randomised controlled trial with two year follow-up". BMJ, 2016
 

نظرات بسته شده است.