دریافت زیاد کلسیم فایده ای برای استخوان ندارد!

محققین دریافتند که مصرف زیاد فرآورده های لبنی و مکمل های کلسیم اثری بر بهبود سلامت استخوان یا پیشگیری از بروز شکستگی ندارد. در مجموع، این یافته ها پیشنهاد می کند که افزایش دریافت کلسیم از طریق منابع غذایی یا مکمل های رژیمی برای پیشگیری از شکستگی توصیه نمی شود. به طور معمول به زنان و مردان سالمند توصیه می شود برای بهبود دانسیته استخوانی و پیشگیری از شکستگی، روزانه 1200-1000 میلی گرم کلسیم دریافت کنند. نگرانی های موجود در زمینه مکمل های رژیمی موجب شد تا متخصصین بیشتر به دریافت کلسیم از طریق منابع غذایی تأکید کنند. محققین در این مطالعه اثر دریافت کلسیم مازاد از طریق منابع غذایی و یا مکمل های رژیمی را بر سلامت استخوان بررسی کردند. آن ها مدارک کارآزمایی های بالینی و مطالعات مشاهده ای موجود در زمینه منابع غذایی و مکمل های رژیمی حاوی کلسیم در زنان و مردان بالای 50 سال را بررسی کردند. مطالعه به نحوی طرح ریزی شد تا از کوچکترین سوگیری در آن پیشگیری شود. یافته های این مطالعه نشان داد که افزایش دریافت کلسیم از طریق مکمل  ها و یا منابع غذایی تنها موجب افزایش 2-1 درصدی تراکم استخوانی شد که اثر نامحسوسی در پیشگیری از شکستگی خواهد داشت. علاوه بر این نشان داده شد که هیچ کارآزمایی بالینی از اثرات دریافت کلسیم مازاد بر سلامت استخوان حمایت نمی کند. محققان در این مطالعه تأکید کردند که دریافت مازاد کلسیم در افراد سالمند بیشتر می توان عوارض جانبی را در پی داشته باشد. در مقاله مرتبط با این موضوع در مجله BMJ  منتشر شد.

منبع:


Mark J Bolland, et al. Calcium intake and risk of fracture: systematic review. BMJ, 2015
 

نظرات بسته شده است.