درمان کمبود ویتامین D در بیماران همودیالیز

کمبود ویتامینD  به طور قابل توجهی در بین بیماران همودیالیزی شیوع دارد. با توجه به اثرات کلیدی این ویتامین در فعالیتهای بدن، تامین آن برای بیماران همودیالیزی انکارناپذیر می باشد. تاکنون اطلاعات قابل توجهی پیرامون رژیم غذایی خاصی که تامین کننده مقدار بهینه ی این ویتامین برای این بیماران باشد  به دست نیامده است.

محققین بخش نفرولوژی دانشگاه اموری مطالعه ای را به منظور تائید درمان کمبود ویتامینD  در بیماران کلیوی مزمن بوسیله مصرف هفتگی دوز بالای ویتامین D3طراحی نمودند. و در طی این آزمایشات،  به بررسی تاثیر درمان کمبود و یا عدم کفایت ویتامین  Dبر شاخص های متابولیسمی مواد معدنی و دیگر شاخص های معمول آزمایشگاهی پرداختند.

در این مطالعه که در مجله تغذیه بالینی آمریکا چاپ شده است و از نوع آینده نگر، دو سو کور و تصادفی بود، گروه کنترل – که از دارونما استفاده می کردند با گروهی از بیماران همودیالیزی که ویتامین Dرا در دوز بسیار بالا (IU   200000  در هفته)، به مدت 3 هفته دریافت کردند، مورد مقایسه قرار گرفتند.

به این منظور 25 نفراز افراد مورد مطالعه دارو نما و 25 نفر کوله کلسی فرول _ نوع فعال ویتامینD-را دریافت نمودند. در شروع مطالعه غلظت  25- هیدروکسی ویتامین Dدر اکثریت (94%) از این افراد کمتر از  ng/ml30 بود. غلظت هموگلوبین در گروهی که تحت درمان با کوله کلسی فرول قرار گرفته بودند نیز کمتر از دیگر افراد بود. افراد مورد مطالعه از نظر دیگر شاخص های سلامتی در وضعیت مشابهی قرار داشتند.

پس از انجام مطالعه غلظت 25- هیدروکسی ویتامین Dدر 5/90% از افرادی که تحت درمان با کوله کلسی فرول قرار داشتند به میزان بیش از 30 ng/ml  رسیده بود. در صورتی که این غلظت از ویتامین D  سرمی فقط در 6/13 % از گروه کنترل دیده شد. در طی مطالعه هیچ تغییر قابل توجهی در سطح کلسیم سرمی، فسفات سرمی و هورمون های پاراتیروئید دیده نشد.

نکته عملی:مصرف کوتاه مدت دوزهای بالای کوله کلسیفرول خوراکی در درمان کمبود ویتامین  Dدر بیماران همودیالیزی مفید و تاثیر گذار است و هنوز هیچ گونه اثرات جانبی مبنی بر مسمومیت مصرف این دوز به مدت کوتاه مشاهده نشده است. 

منبع :

Am J Clin Nutr,February 2012, doi: 10.3945/​ajcn.111.025502

 

نظرات بسته شده است.