داروهای پرکاری مثانه می توانند چربی سوز باشند!

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که یک داروی مورد تأیید  FDA در زمینه درمان پرکاری مثانه می تواند موجب افزایش توان سوخت و سازی سلول های چربی قهوه ای شود، این یافته موجب کاندید این قرص برای مبارزه با چاقی شد. برخلاف سلول های چربی سفید که انرژی را ذخیره می کنند، سلول های چربی قهوه ای انرژی تولید می کنند، لذا می توانند به حفظ وزن بدن و پیشگیری از چاقی کمک کنند. پیش از این مطالعات دریافتند که چربی قهوه ای  می تواند از طریق گیرنده های بتا3 آدرنرژیک که بر سطح سلول های چربی سفید و قهوه ای – هر دو –  و سلول های مثانه و نیز سایر سلول های بافت ها وجود دارند، فعال شود. با در نظر گرفتن این مدارک، محققین مطالعه ای را با هدف ارزیابی اثر داروی Mirabegron ( دارویی که با عمل بر گیرنده های بتا3 آدرنرژیک برای درمان پرکاری مثانه به کار می رود) بر وزن انجام دادند. بدین منظور، 12 آزمودنی مرد برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که دریافت روزانه 200 میلی گرم از داروی Mirabegron  موجب افزایش فعالیت متابولیکی چربی قهوه ای در آزمودنی ها شد. به بیان دقیق تر، مقادیر حداکثر دارو در خون موجب افزایش نسبت متابولیک پایه به میزان 203 کالری در روز گردید. تمامی آزمودنی های پژوهش حاضر سالم و  جوان بودند و سابقه دریافت داروی Mirabegron را نداشتند. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Cell Metabolism  منتشر شد.

منبع:


Aaron M. Cypess, et al. Activation of Human Brown Adipose Tissue by a %u03B23-Adrenergic Receptor Agonist. Cell Metabolism, 2015.
 

نظرات بسته شده است.