داروهای دیابت تراکم استخوان را کاهش می دهند

چربی در داخل استخوان وجود دارد. دیابت موجب افزایش محتوای چربی مغز استخوان می شود. یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که برخی از داروهای مرتبط با دیابت می توانند موجب افزایش محتوای چربی استخوانی و متعاقب آن افزایش خطر شکستگی استخوان شوند. علاوه بر این، محققین در این مطالعه دریافتند که فعالیت ورزشی می تواند موجب کاهش محتوای چربی استخوانی ناشی از دریافت داروهای مرتبط با بیماری دیابت شود. این مطالعه در زمینه اثرات داروی Rosiglitazone انجام شد. بر اساس یافته های این مطالعه؛ داروی مورد نظر از طریق بهبود فعالیت عامل رونویسی PPAR موجب افزایش محتوای چربی استخوان خواهد شد. این عامل بیان بسیاری از ژن ها را در هسته سلول ها کنترل می کند. به طور ویژه، Rosiglitazone موجب کاهش مقادیر قند خون و درمان دیابت می شود. با وجود این، گلوکز به صورت چربی ذخیره می شود. سایر محققین نیز نشان دادند که برخی از این چربی ها در شکم تجمع می یابند. در این مطالعه نشان داده شد که این دارو به طور ویژه موجب افزایش محتوای چربی استخوان می شود. در طرف دیگر فعالیت ورزشی موجب کاهش 10درصدی محتوای چربی استخوانی شدند. محققین خاطر نشان کردند که این کاهش مشابه محتوای چربی استخوان موش هایی بود که دارو درمانی نشده بودند. بر اساس یافته های این مطالعه محققین پیشنهاد کردند که دیابت و دارودرمانی مرتبط با آن- هردو- اثرات نامطلوبی بر سلامت استخوان دارند.  مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Endocrinology منتشر شد.

منبع:


Maya Styner, et al. Exercise Regulation of Marrow Fat in the Setting of PPARγ Agonist Treatment in Female C57BL/6 Mice. Endocrinology, 2015
 

نظرات بسته شده است.