خوردن غذاهای شیرین در حافظه ذخیره می شود

یافته های حاصل از یک مطالعه در دانشگاه ایالات جیورجیا نشان داد که خوردن غذاهای شیرین موجب ذخیره آن وعده در حافظه می شود. به بیان دیگر، در این مطالعه نشان داده شد که نورون ها در بخش پشتی هایپوکمپ، بخش اصلی مغز در حافظه اپیزودیک با خوردن شیرینی فعال می شوند. حافظه اپیزودیک، برای رویدادهای تصویری-زیستی خودکار می باشد که در یک زمان و مکان ویژه تجربه می شوند. در این مطالعه وعده غذایی حاوی از یک محلول شیرین، ساخارین و یا ساکارز- هردو- تشکیل شده بود و به طور معناداری بیان شاخص انعطاف پذیری سیناپسی که تحت عنوان پروتئین تنظیم کننده فعالیت سایتواسکلتون (Arc) شناخته شده است را در نورون های پشتی هایپوکامپ موش ها افزایش داد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله،پروفسور Marise Parent ؛ "عقیده ما این است که حافظه اپیزودیک در کنترل رفتارهای غذایی دخالت دارد." این موضوع در مطالعات پیشین حمایت شده است. نشان داده شده است که نورون های ناحیه پشتی هایپوکامپ بر اثر خوردن یک وعده غذایی حاوی ساکارز فعال می شوند و مدت زمانی که طول می کشد تا حافظه این وعده غذایی ثبت شود بر پرخوری در وعده بعدی اثر دارد. شکل گیری حافظه ای وعده غذایی اهمیت زیادی در یک رژیم غذایی سالم دارد. در مطالعه ای نشان داد شد که اختلال در ثبت حافظه ای یک وعده غذایی مثل تماشای تلویزیون در هنگام خوردن غذا موجب پروخوری در وعده بعدی خواهد شد. یافته های حاصل این مطالعه در مجله Hippocampus منتشرشد.

منبع:


Yoko O. Henderson, et al. Sweet orosensation inducesArcexpression in dorsal hippocampal CA1 neurons in an Experience-dependent manner. Hippocampus, 2015
 

نظرات بسته شده است.